asystent dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta dydaktycznego 1 etat w:

Zakładzie Pielęgniarstwa Wieku Rozwojowego i Promocji Zdrowia

Katedry Nauczania Pielęgniarstwa

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  prowadzenie zajęć ze studentami;

2)  przygotowywanie planów zajęć;

3)  opracowywanie programów nauczania dla wybranych przedmiotów,

4)  uczestnictwo w pracach organizacyjnych Uczelni;

5) opieka nad studentami.

 

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;

2)  posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

3)  udokumentowane, co najmniej roczne, doświadczenie w pracy na stanowisku pielęgniarki,
z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi;

4)  umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

5)  znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego – preferowany angielski;