Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Politechnika Łódzka

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie Politechniki Łódzkiej tj. posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy badawczo-dydaktycznej.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:
• Biegłej znajomości języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
• Umiejętności pracy w zespole
• Dodatkowym atutem będzie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, członkostwo w studenckich kołach naukowych oraz publikacje naukowe

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
• Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ.
• Życiorys, kwestionariusz osobowy.
• Potwierdzoną za zgodność kserokopię dyplomu ukończenia studiów.
• Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 12.02.2021 w sekretariacie Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, oraz na

email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.

Złożonych dokumentów Uczelnia nie zwraca.

Politechnika nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia 1.03.2021