Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki / Instytut Automatyki
Politechnika Łódzka

Wymagania:
• ukończone z wynikiem celującym studia drugiego stopnia na kierunku automatyka i robotyka,
• posiadanie w dorobku naukowym publikacji w czasopismach punktowanych na poziomie 100 pkt i więcej na listach MNiSW
• doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych
• biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• wykaz publikacji,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• deklarację kandydata, że Politechnika Łódzka będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać do 12.03.2021 r. w sekretariacie Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej, pok. 125, 90-924 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 18/22, budynek A10

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Planowany termin zatrudnienia: 01.04.2021 r.