asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Informatologii i Bibliologii UŁ

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Informatologii i Bibliologii

MIASTO:   Łódź

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA:   nauki o komunikacji społecznej i mediach

DATA OGŁOSZENIA: 07.04.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26.05.2021

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 10.06.2021

LINK DO STRONY:   www.uni.lodz.pl; http://kiib.uni.lodz.pl/

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: drogą elektroniczną na adres: informatologia@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie informacją, organizacja informacji i wiedzy, humanistyka cyfrowa, edytorstwo publikacji cyfrowych, nauki o komunikacji społecznej i mediach

 

OPIS:

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1.     Posiadać minimum stopień doktora w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub bibliologii i informatologii lub nauk o komunikacji społecznej i mediach.

2.     Mieć w swoim dorobku naukowym publikacje oraz czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych ze wskazanych w punkcie 1 dyscyplin.

3.     Mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami z zakresu zarządzania informacją.

4.     Być gotowym do inicjowania i kierowania  projektami badawczymi.

5.     Umieć pracować w zespole.

6.     Planować: awans naukowy, udział w konferencjach, publikacje artykułów w czasopismach naukowych w tym zagranicznych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

Kwestionariusz osobowy.
Życiorys.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu  ustawy.
Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, wykonawstwa w projektach badawczych, ukończonych kursów i szkoleń).
 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Zatrudnienie jest planowane od października 2021 roku.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.