Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Instytut Informatyki
Politechnika Łódzka

Przewiduje się zatrudnienie w Instytucie Informatyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Zatrudnienie związane jest z pracą badawczą, kształceniem studentów kierunku Informatyka oraz Informatyka Stosowana na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształceniem na studiach podyplomowych oraz współpracą
z przemysłem informatycznym w zakresie rozwoju nowych technologii informatycznych i doskonalenia jakości kształcenia. Poszukujemy osoby z doświadczeniem badawczym i dydaktycznym, zmotywowanej do udziału w projektach badawczych i wdrażaniu nowych technik nauczania.

Wymagania dotyczące kandydata:
– tytuł magistra inżyniera nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, preferowana specjalność: sztuczna inteligencja,
– zaawansowanie w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, preferowany zakres: zgodny z obszarem działalności Instytutu Informatyki PŁ,
– udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny Informatyka Techniczna
i Telekomunikacja, ze szczególnym uwzględnieniem punktowanych publikacji w języku angielskim (minimum 3),
– udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych,
– udokumentowany udział w grantach i/lub projektach naukowych lub dydaktycznych (minimum 1),
– co najmniej 2-letnie, udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na studiach I lub II stopnia z zakresu informatyki,
– znajomość języków programowania C++, Java, Python,
– znajomość metod i algorytmów z obszaru analizy danych, uczenia maszynowego, rozpoznawania i wykrywania obiektów, technik wizualizacji danych,
– bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia
i działalność organizacyjną w tym języku,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– deklaracja zatrudnienia w Politechnice Łódzkiej jako podstawowym miejscu pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w obszarze zgodnym z zakresem programu studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych,
– udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z przemysłem IT,
– współprowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich),
– samokształcenie i doskonalenie warsztatu badawczo-dydaktycznego,
– udział w pracach organizacyjnych Instytutu Informatyki, Wydziału FTIMS
i Politechniki Łódzkiej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
– kwestionariusz osobowy,
– autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną
i organizacyjną,
– życiorys z uwzględnianiem dorobku naukowego i dydaktycznego,
– odpis dyplomu magistra inżyniera,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań,
– oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 6 lutego 2021. w Sekretariacie Instytutu Informatyki PŁ w Łodzi ul. Wólczańska 215 tel. 42 6313957, email: office@ics.p.lodz.pl . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania oraz nie refunduje kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką

Planowany termin zatrudnienia:1 marca 2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).