1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w gr. badawczo-dydaktycznej 1 etat w:

w Zakładzie  Mikrobiologii i Immunologii Doświadczalnej Katedry Rehabilitacji

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:

1)   prowadzenie działalności naukowej wynikającej z profilu jednostki;

2)   czynny udział w projektach realizowanych w jednostce;

3)   prowadzenie zajęć w języku polskim z przedmiotów mikrobiologia i immunologia dla studentów kierunków: Dietetyka, Ratownictwo medyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie publiczne (ćwiczenia laboratoryjne, seminaria i zajęcia fakultatywne);

4)   realizacja innych zadań związanych z procesem dydaktycznym, w tym: udzielania konsultacji, sprawowanie dyżurów dydaktycznych, sprawdzanie egzaminów, zaliczeń i kolokwiów; przygotowywanie materiałów dydaktycznych;

5)   uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni.

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe, tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku mikrobiologia, biologia, biotechnologia, analityka medyczna;

2) posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor

oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;

3) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego – język angielski na poziomie B2;

4) posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;

5) posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym;

6) charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów

badawczych;

7) wspomaga pracę starszych naukowców;

8) znajomość MS Office i środowiska Windows

Szczegóły oferty:

https://bip.umed.pl/sitepages/Nauczyciele-Akademiccy-Szczegoly.aspx?idElement=238

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.purgal@umed.lodz.pl