1 stanowisko adiunkt

Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki filmowe i teatralne

D Z I E K A N
 

Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63,  ogłasza
                   

k o n k u r s   o t w a r t y

 

na stanowisko adiunkta w dziedzinie sztuk filmowych i teatralnych

 przy przedmiocie „Sztuka operatorska” oraz „Postprodukcja obrazu filmowego”
 na specjalności sztuka operatorska.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 r. poz. 1668/ oraz posiadające:

 

dyplom ukończenia studiów wyższych,
kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne,
dorobek w zakresie sztuki operatorskiej,
biegłość w zakresie inscenizacji na planie filmowym,
znajomość zasad i komunikacji w ekipie filmowej i współpracy z aktorami,
znajomość techniki i technologii obrazu analogowego (negatyw) i cyfrowego,
znajomość warsztatu sztuki operatorskiej,
znajomość techniki sprzętu oświetleniowego i zasad oświetlania planu filmowego,
biegłość w najnowszych technikach CGI i digital FX,
znajomość sprzętu gripowego.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w PWSFTviT w Łodzi, ul. Targowa 61/63 – w Łodzi – Dziekanacie Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej (przyjmowanie dokumentów pocztą, decyduje data wpływu), następujące dokumenty:

 

kwestionariusz osobowy (do pobrania w Dziale Kadr),
kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kserokopię dyplomu nadania stopnia doktora
informację o przebiegu pracy zawodowej, w tym dydaktycznej,
oświadczenie, że w razie zatrudnienia, PWSFTviT będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
prosimy o załączenie  następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko adiunkta, ogłoszonym 1 sierpnia 2022 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.” 
 

Rozpoczęcie konkursu ogłasza się na dzień 01. 08. 2022 r.

Termin składania ofert upływa 30. 08. 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  12. 09. 2022 r.   

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1.     Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi z siedzibą przy
ul. Targowej 61/63, w Łodzi (kod pocztowy: 90-323), tel.: 422755800.

2.     Inspektor ochrony danych w PWSFTviT: iod@filmschool.lodz.pl

3.     Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko adiunkta
w PWSFTviT w Łodzi.

4.     Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych „Aplikacje kandydatów na pracowników PWSFTviT”i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5.     Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i Rady (zwanego RODO).

6.     Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko adiunkta w PWSFTviT w Łodzi.

7.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione
z mocy prawa.

8.     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9.     Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na operatorski@filmschool.lodz.pl