1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łodź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt  w grupie pracowników  badawczych

DYSCYPLINA NAUKOWA: etnologia i antropologia kulturowa

DATA OGŁOSZENIA: 11.05.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.06.2023

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: antropologia kulturowa, metody badań jakościowych, antropologia kulturowa problemów społecznych w społeczeństwach współczesnych, etnologia pozaeuropejska

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat/kandydatka powinni posiadać stopień doktora habilitowanego w zakresie etnologii i antropologii kulturowej uzyskany w ciągu ostatnich 10 lat oraz posiadać dorobek naukowy z zakresu antropologii kulturowej, metod badań jakościowych, antropologii kulturowej problemów społecznych w społeczeństwach współczesnych.

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Instytucie  Etnologii i Antropologii Kulturowej powinni spełniać następujące kryteria:

·   wykazać autorstwo lub współautorstwo publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wiodących dla dyscypliny wydawnictwach

·   kierować lub koordynować projekt naukowy finansowany przez podmiot inny niż instytucja zatrudniająca w ciągu ostatnich 5 lat

·   posiadać udokumentowany czynny udział w konferencjach międzynarodowych

·   znać biegle język polski oraz język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku seminariów, wystąpień, prac badawczych, itp.

Dodatkowe atuty kandydata/kandydatki:

·   uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego w ciągu ostatnich 5 lat

·   doświadczenie badawcze z zakresu etnologii pozaeuropejskiej

·   doświadczenie w realizacji współpracy badawczej i projektowej między jednostką uniwersytecką a podmiotami ze środowiska społeczno-gospodarczego, w tym zagranicznymi, w ciągu ostatnich 5 lat

·    zarys albo gotowy do złożenia projekt badawczy

·    doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, w tym zagranicznych

·    znajomość innego języka obcego nowożytnego poza językiem angielskim

·    doświadczenie w posługiwaniu się językiem obcym specjalistycznym, w tym do tłumaczeń ustnych i/lub pisemnych naukowych

·    otrzymane prestiżowe stypendia/granty/nagrody naukowe w ciągu ostatnich 7 lat

·    kompetencje miękkie, jak: umiejętności interpersonalne, zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów, zarządzanie czasem, zdolność do adaptacji, motywacja, umiejętność komunikacji (poświadczone co najmniej jedną rekomendacją oraz kursami, szkoleniami, treningami, itp.)

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 9.06.2023 r.: adres e-mail: filhist@uni.lodz.pl  tel.42 635 43 50

·         życiorys

·         kwestionariusz osobowy https://www.uni.lodz.pl/kariera

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

·         opinia kierownika jednostki lub promotora

·         informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji

·         odpis nadania habilitacji lub zaświadczenie jednostki o nadaniu tytułu doktora habilitowanego

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu:  22.06.2023 r.

Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Załączniki