2 asystentów

Instytut Fizyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Asystent w grupie pracowników badawczych w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.         Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Wymagania:

– magister fizyki

– doświadczenie naukowe: 0-4 lata

– co najmniej dwa współautorskie artykuły opublikowane w czasopiśmie naukowym z listy JCR w ciągu ostatnich 4 lat

– doświadczenie w optycznej i elektrycznej charakteryzacji laserów typu VCSEL oraz w numerycznej symulacji laserów typu VCSEL. Inne umiejętności, takie jak programowanie w języku Python, znajomość takich programów jak Origin czy Mathematica będą mile widziane.

– biegła znajomość języka angielskiego

– warunkiem zatrudnienia jest podpisanie oświadczenia o reprezentowaniu Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie nauki fizyczne.

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

– Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczych

– Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony.

– Ilość godzin tygodniowo: 40 godzin

– Umowa o pracę na pełny etat, na czas trwania projektu- Wynagrodzenie miesięczne brutto: 10000 zł/miesiąc, netto ok. 6000 zł/miesiąc

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    odpisy/kopie dyplomów;

6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

Miejsce: Instytut Fizyki, ul. Wólczańska 217/221, 93-005 Łódź, forma: email i termin składania dokumentów: do 2 listopada 2022 r. Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Katarzyna Deptuła katarzyna.deptula@p.lodz.pl.

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 4 listopada 2022 r.

8.    W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.deptula@p.lodz.pl