2 stanowiska lektora języka polskiego

Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Miasto: Łódź

Stanowisko: 2 lektorów

Dyscyplina: język polski

Data ogłoszenia:  06.02-06.03.2023 r.

Termin składania ofert: 06.02-06.03.2023 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy przesłać do Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego na adres e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 635-47-00, e-mail: sjpdc2@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko lektora, język polski, glottodydaktyka

            Kandydat powinien posiadać dokument poświadczający uzyskanie stopnia magistra

w zakresie filologii polskiej oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych

do pracy nauczycielskiej.
Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych z cudzoziemcami kandydat powinien posiadać udokumentowane, doświadczenie zawodowe obejmujące co najmniej roczny okres nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze min. 300 godzin lekcyjnych.

Kandydat powinien cechować się kreatywnością, sumiennością i obowiązkowością. Oczekiwana jest także dobra znajomość co najmniej jednego z języków nowożytnych oraz praktyczna umiejętność obsługi komputera, szczególnie w zakresie programów Word, Teams i PowerPoint. Dodatkowymi atutami kandydata będą rozwinięte kompetencje interkulturowe,  publikacje naukowe, doświadczenia konferencyjne i/lub osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane
do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
– życiorys (CV),
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– informacja dotycząca znajomości języków obcych
zaświadczenie potwierdzające co najmniej roczny okres nauczania  języka polskiego jako obcego w wymaganym  wymiarze
– oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy do pobrania ze strony /https://www.uni.lodz.pl/kariera/.

Skontaktujemy się z wybranymi przez komisję konkursową osobami.             

Termin rozstrzygnięcia konkursu:   14.03.2023r.            

 (UŁ nie pokrywa kosztów dojazdu na spotkanie konkursowe.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sjpdc2@uni.lodz.pl