adiunkt

Wydział chemii
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:                             Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Miasto:                                  Łódź

Stanowisko:                          adiunkt na Wydziale Chemii UŁ

                                              w Katedrze Chemii Środowiska

                                              w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:           nauki chemiczne

Data ogłoszenia:                   06.10.2021 r.

Termin składania ofert:         08.11.2021 r.

Link do strony uczelni:         www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:        zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres e-mail:      marta.sieradzka@chemia.uni.lodz.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Katedra Chemii Środowiska

 90-236 Łódź, ul. Pomorska 163

telefon kontaktowy: (+48 42) 635 58 32

Słowa kluczowe:  chemia, techniki separacyjne, analityka chemiczna

Opis:

Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478  wraz  ze zm.)

Wymagania

–   Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych.

–   Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu chemii analitycznej oraz chromatografii (np. artykuły naukowe, monografie, uczestnictwo w konferencjach naukowych) wskazujący na możliwość naukowego rozwoju.

–   Doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie chemii analitycznej, w tym technik separacyjnych.

–    Udokumentowany udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.

–    Potwierdzony staż naukowy w innej jednostce (co najmniej 6 m-cy).

–    Znajomość języka angielskiego oraz polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–    oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,

–    oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,

–     oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera 

–    kwestionariusz osobowy,

–    CV,

–    kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

–     wykaz dotychczasowego dorobku w pracy badawczej,

–     dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–   informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.11.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marta.sieradzka@chemia.uni.lodz.pl