Adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  informatyka lub matematyka

Data ogłoszenia:  10.05.2021 r.

Termin składania ofert:  25.06.2021 r.

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

       Pok. A 214

                                          Ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko adiunkta.

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko adiunkta powinna:

• posiadać stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych) bądź stopień doktora nauk matematycznych w zakresie  matematyki stosowanej;

• w ciągu ostatnich 5 lat przed rokiem złożeniem wniosku o zatrudnienie oraz w roku jego złożenia uzyskać osiągnięcia naukowe w dyscyplinie informatyka lub pokrewnych, tzn. spełnić jeden z następujących warunków:

 – uczestnictwo w realizacji międzynarodowego programu badawczego,

 – otrzymanie prestiżowego stypendium naukowego,

 – bycie autorem lub współautorem publikacji za min. 20 pkt z okresu do 2018 lub min. 70 pkt od 2019,

 – bycie kierownikiem, koordynatorem lub uczestnikiem projektu naukowego;

•  posiadać zainteresowania badawcze w szeroko rozumianym uczeniu maszynowym;

• znać język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku;

• posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć informatycznych i uzyskaną wysoką ocenę prowadzonych zajęć wyrażoną przez studentów (ankiety, konkursy, itp.);

• spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów oceny doskonałości dydaktycznej oraz kryteriów oceny kompetencji w zakresie kształtowania oferty programowej i podnoszenia jakości kształcenia:

➢ posiadanie osiągnięć służących doskonaleniu dydaktycznemu,

➢ istotne wzbogacenie zasobów dydaktycznych poprzez przygotowanie autorskich kursów lub fragmentów kursów oraz materiałów pomocniczych np. w formie zajęć e-learningowych
i innych nowoczesnych form nauczania, itp., przygotowanie podręcznika lub skryptu,

➢ działania przyczyniające się do podniesienia jakości kształcenia.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
– kwestionariusz osobowy,
– życiorys,

       – potwierdzenie uzyskania stopnia doktora,
– informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
– wykaz dotychczasowych osiągnięć,

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu.

 

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:   7.07.2021 r.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.zapotoczna@uni.lodz.pl