adiunkt

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Katedra Algologii i Mykologii

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

INSTYTUCJA: Katedra Algologii i Mykologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.08.2022 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: joanna.zelazna@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fykologia, diatomologia, taksonomia i ekologia okrzemek

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych (uznawany w Polsce);
poparta publikacjami i praktyką badawczą znajomość zagadnień z zakresu taksonomi i ekologii okrzemek;
·         istotny dorobek publikacyjny w wyżej opisanym zakresie w czasopismach znajdujących się w bazie JCR. Wymagane są co najmniej 3 artykuły w czasopismach powyżej górnego kwartyla według IF lub CiteScore lub posiadające co namniej 100 pkt. MEiN (w co najmniej jednym z nich pierwsze autorstwo lub autor korespondujący).

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych i umiejętność analizy taksonomicznej okrzemek metodami klasycznymi oraz molekularnymi;

umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych;
dobrą znajomość języka angielskiego;
ze względu na obowiązek prowadzenia nauczania akademickiego wymagane jest doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie fykologii i zagadnień pokrewnych oraz biegła znajomość języka polskiego;
 

Od kandydata oczekuje się kreatywności, samodzielności, wysokiej motywacji do pracy, dobrej organizacji czasu oraz umiejętności pracy w zespole.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.09.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy[1]

 

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.      W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)      wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)      do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

 

Department of Algology and Mycology

Faculty of Biology and Environmental Protection

University of Lodz

will employ

Assistant Professor in the Research and Teaching Staff Group

 

 

INSTITUTION: Department of Algology and Mycology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz

CITY: Łódź

POSITION: Assistant Professor in the Research and Teaching Staff Group

HOURLY DIMENSION: full time

SCIENTIFIC DISCIPLINE: biological sciences

DATE OF ANNOUNCEMENT: July 25, 2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: August 25, 2022

LINK TO THE UNIVERSITY WEBSITE: www.uni.lodz.pl

ADDITIONAL INFORMATION: application should be submitted to the following address: joanna.zelazna@biol.uni.lodz.pl

KEYWORDS: phycology, diatomology, taxonomy and ecology of diatoms

DESCRIPTION (subject, expectations, comments):

The candidate should meet the following criteria and have:

a Ph.D. degree in sciences and natural sciences, in the discipline of biological sciences or related disciplines (recognized in Poland);
research practice and good knowledge of issues in the field of phycology, ecology and taxonomy of diatoms;
significant publication achievements in the above-described scope in journals included in the JCR database. The candidate should present a complete list of his scientific publications. A minimum of 3 publications above the top quartile by IF or Cite Score  or ≥ 100 pts MEiN are required, including at least one publication as first author or corresponding author;
experience in conducting field research and the ability to taxonomic analysis of diatoms using classical and molecular methods;
ability to analyze data using mathematical and statistical tools;
fluency in the use of the English language, enabling scientific discussion and preparation of scientific publications;
experience of academic teaching, theoretical and practical knowledge in the field of phycology and related issues;
fluent in Polish language (due to the necessity of teaching).
 

The candidate is expected to have independence in conducting research and high motivation to work, effective time organization and teamwork skills.

 

Persons entering the competition should submit an application for employment addressed to Rector of the University of Lodz with the attachments listed below: personal questionnaire for the applicant for employment and statements available on the website of the University of Lodz – including a statement that the University of Lodz will be the candidate’s primary place of work (https://www.uni.lodz.pl/kariera), curriculum vitae, including a list of scientific achievements to date (publications, conference presentations, internships and scientific projects, etc.), a copy of the doctoral diploma or a certificate of the award of a doctoral degree, the RODO clause available on the University of Lodz website (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Competition settlement deadline: September 05, 2022

We reserve the right to interview selected people.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

 

1.      The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.      The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

 

3.      Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.      Your personal data will be processed on the basis of:

1)      the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)      your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)      if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

 

5.      Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.      Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.      You have the right to:

1)      access your personal data;

2)      rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)      delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)      object to processing;

5)      withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)      make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

 

8.      Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

 

 

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

 

 

[1] Aktualizacja 2021.08.09
[2] Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.zelazna@biol.uni.lodz.pl