adiunkt

Wydział Lekarski UM
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Dziekan Wydziału Lekarskiego
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie
badawczo-dydaktycznej

w Zakładzie Genetyki Klinicznej

 

 

1.        Opis zadań na stanowisku:

1)      Kształcenie i wychowanie studentów

2)      Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

3)      Rozwijanie twórczości naukowej

4)      Uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni

5)      Udział w pracach badawczych prowadzonych w Zakładzie Genetyki Klinicznej

6)      Rejestracja materiału biologicznego w bazach danych

7)      Przyjmowanie, obróbka i zabezpieczenie materiału biologicznego do badań

8)      Wstępna preparatyka i izolacja RNA oraz DNA z materiału biologicznego

9)      Wykonywanie analiz w wykorzystaniem technik biologii molekularnych: sekwencjonowanie DNA, analiza ekspresji genów, aCGH, FISH, kariotypowanie

10)  Interpretacja wyników badań naukowych

11)  Przygotowanie roztworów buforów i odczynników w laboratorium

12)  Wykonywanie bieżących prac w Zakładzie

13)  Terminowe i zgodne z procedurami wykonywanie powierzonych prac

14)  Opieka nad aparaturą znajdująca się w Zakładzie

15)  Zamawianie odczynników i drobnego sprzętu

16)  Stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych

17)  Publikowanie prac naukowych

18)  Przestrzeganie poufności dotyczącej informacji i materiału pozyskiwanego od pacjentów

19)  inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki

2.        Wymagania wobec kandydata

1)   wysoką aktywność naukową, potwierdzona m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w prestiżowych czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;

 

2)   umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania, potwierdzoną bardzo dobrymi wynikami w ocenie studentów i doktorantów w zakresie wypełniania przez nauczyciela obowiązków związanych z kształceniem;

 

3)   znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

 

3.        Oferujemy:
1)        zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)        wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

3)        możliwość rozwoju zawodowego;

4)        atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;

5)        atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

4.        Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)      życiorys naukowy z uwzględnieniem spisu publikacji;

3)      życiorys zawodowy w przypadku etatów dydaktycznych;

 

4)      wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

5)      skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6)      skan certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu zaawansowania oraz okresu jego ważności;

7)      oświadczenie o niekaralności;

8)      oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie;

 

9)      deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania.

5.        Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres): praca.nauczyciel.lek@umed.lodz.pl,

w terminie do dnia 14.06.2021

6.        Dokumenty powinny zawierać:

1)      informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2)      klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych,  przez  Uniwersytet  Medyczny  w  Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

7.        Informujemy:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1)        administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;

2)        kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;

3)        podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)        zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)        Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)        Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)        przysługuje Państwu prawo:

a)        dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

b)        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)        do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)        do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)        w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)        podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

8.        Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

9.        Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu

– www.kariera.umed.pl oraz w BIP.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.jablonska@umed.lodz.pl