Adiunkt / Assistant professor

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, https://www.ehaeunescochair.org

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 4.08.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4.09.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: ekohydrologia, hydrologia, modelowanie hydrodynamiczne, GIS

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria:

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauk biologicznych, nauk o Ziemi i Środowisku lub pokrewnych (uznawany w Polsce);
doświadczenie w zakresie posługiwania się modelami hydrologicznymi w zakresie modelowania zlewni;
umiejętność posługiwania się oprogramowaniem GIS;
umiejętność wykonywania pomiarów i analiz hydrologicznych;
umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych;
biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie konwersacji oraz przygotowanie publikacji naukowych;
300 pkt. MEiN z publikacji JCR ≥ 100 pkt. lub patentów, w tym co najmniej jedną publikację ≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondencyjnego;
doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji w charakterze kierownika bądź wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego;
prawo jazdy kat. B;
znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Word, Excel, PowerPoint, Statistica;
mile widziane posiadanie uprawnień do prowadzenia dokumentacji projektowej z zakresu inżynierii krajobrazowej z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.
Atutem będzie umiejętność modelowania i wymiarowania systemów kanalizacji deszczowej pod kątem projektowania systemów Błękitno-Zielonej Infrastruktury i modelowanie przepływów w ciekach.

Od kandydata oczekuje się samodzielności w realizacji prowadzonych zadań, kreatywności, wysokiej motywacji do pracy, dobrej organizacji czasu oraz umiejętności pracy w zespole. Oferujemy pracę w miłej atmosferze i dobrze funkcjonującym kolektywie, ciekawą pracę ze studentami oraz udział w interesujących projektach wdrożeniowych zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.09.2022

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy[1]

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.      W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)      wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)      do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology,

Faculty of Biology and Environmental Protection

University of Lodz

will employ

Assistant Professor in the Research and Teaching Staff Group

INSTITUTION: UNESCO Chair on Ecohydrology and Applied Ecology, Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Lodz, https://www.ehaeunescochair.org

CITY: Lodz

POSITION: Assistant Professor in the Research and Teaching Staff Group

HOURLY DIMENSION: full-time

SCIENTIFIC DISCIPLINE: biological sciences

DATE OF ANNOUNCEMENT: 4.08.2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 4.09.2022

LINK TO THE UNIVERSITY WEBSITE: www.uni.lodz.pl

ADDITIONAL INFORMATION: the application should be submitted to the following address: tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl

KEYWORDS: ecohydrology, hydrology, hydrodynamic modelling, GIS

DESCRIPTION (subject, expectations, comments):

The candidate should meet the following criteria and have the following:

– a Ph.D. degree in sciences and natural sciences, in the discipline of biological sciences, Earth and environmental sciences or related disciplines (recognised in Poland);

– proficiency in the use of hydrological models in the field of catchment modelling, – the ability to use GIS software;

– the ability to carry out hydrological measurements and analyses;

– ability to analyze data using mathematical and statistical tools;

– fluency in Polish and English at an advanced level necessary for conversations and preparation of scientific publications;

– 300 pts. MEiN from JCR publications ≥ 100 pts. or patents, including at least one publication ≥ 100 pts. MEiN as first author or corresponding author;

– experience in leading or carrying out as a manager or executor of research projects financed from external sources;

– experience in academic teaching;

– driving licence cat B;

– computer literacy in the field of: Word, Excel, PowerPoint, Statistica;

– Qualifications to carry out project documentation in the field of landscape engineering with the use of nature-based solutions are welcome.

The ability to model and size stormwater drainage systems for the design of Blue-Green Infrastructure Systems and flow modelling in watercourses would be an asset.

The candidate will be expected to be independent in the execution of his/her tasks, creative, highly motivated, well organized in time, and able to work in a team. We offer work in a pleasant atmosphere and a well-functioning collective, interesting work with students, and participation in interesting implementation projects both at home and abroad.

Persons entering the competition should submit an application for employment addressed to Rector of the University of Lodz with the attachments listed below: personal questionnaire for the applicant for employment and statements available on the website of the University of Lodz – including a statement that the University of Lodz will be the candidate’s primary place of work (https://www.uni.lodz.pl/kariera), curriculum vitae, including a list of scientific achievements to date (publications, conference presentations, internships and scientific projects, etc.), a copy of the doctoral diploma or a certificate of the award of a doctoral degree, the RODO clause available on the University of Lodz website (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Competition settlement deadline: 12.09.2022

We reserve the right to interview selected people.

The winning of the competition does not guarantee employment at the University of Lodz

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

1.     The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.     The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

3.     Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.     Your personal data will be processed on the basis of:

1)    the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)    your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)    if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

5.     Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.     Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.     You have the right to:

1)    access your personal data;

2)    rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)    delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)    object to processing;

5)    withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)    make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

8.     Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

[1] Aktualizacja 2021.08.09
[2] Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na tomasz.jurczak@biol.uni.lodz.pl