: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

                                                                                KONKURS

                                                                 NA STANOWISKO ADIUNKTA

                            W KATEDRZE FIZYKI JĄDROWEJ I BEZPIECZEŃSTWA RADIACYJNEGO

                                               WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka

DATA OGŁOSZENIA: 10.11.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.12.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: https://www.uni.lodz.pl/oferty-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka medyczna, dozymetria, ekspozycja medyczna, promieniowanie jonizujące, bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna.

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

·         ukończone studia magisterskie na kierunku fizyka, fizyka medyczna lub pokrewnym;

·         co najmniej stopień naukowy doktora nauk fizycznych;

·         doświadczenie w pracy naukowej w jednostce akademickiej lub Polskiej Akademii Nauk;

·         co najmniej roczny staż praktyczny odbyty w zagranicznej jednostce naukowej po uzyskaniu stopnia doktora

·         minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

·         znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;

·         znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;

·         znajomość zagadnień dotyczących zasad ochrony radiologicznej, ryzyka radiacyjnego oraz obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie;

·         znajomość specyfiki medycznych zastosowań promieniowanie jonizującego oraz aparatury medycznej stosowanej w rentgenodiagnostyce konwencjonalnej, tomografii komputerowej, radiologii zabiegowej oraz medycyny nuklearnej;

·         co najmniej dwuletni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

·         doświadczenie w pracy laboratoryjnej oraz dozymetrii promieniowania jonizującego podczas wykonywania procedur medycznych w jednostkach ochrony zdrowia;

·         ukończony minimum 3-letni kurs specjalizacyjny w zakresie fizyki medycznej, prowadzony na Uniwersytecie Medycznym lub jednostce równoważnej;

·         doświadczenie w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów badawczych lub szkoleniowych mile widziane;

 

Wymagane dokumenty: Aplikacja na stanowisko odbywa się poprzez stronę: https://www.bip.uni.lodz.pl/oferty-pracy

Ponadto, osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy

– życiorys,

– odpis dyplomu magisterskiego, doktorskiego

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

– wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.

– informację o przetwarzaniu danych osobowych

 

Kandydaci proszeni są o złożenie ww. dokumentów w dziekanacie Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, Justyna Fiwek-Wojtczak, pokój A 207 e-mail: justyna.fiwek@fis.uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-42-61, osobiście (pon.-pt., w godz. 9-15). Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2022 Planowany początek zatrudnienia: Luty 2023

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na justyna.fiwek@fis.uni.lodz.pl