: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: ŁÓDŹ
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • filozofia

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Etyki

MIASTO: Łódź 

STANOWISKO: adiunkt -3/4 etatu, grupa pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 17 stycznia 2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 lutego 2023

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia filozofii średniowiecznej; edytorstwo średniowiecznych łacińskich tekstów źródłowych; nauczanie filozofii w zakresie etyki i antropologii

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Etyki powinni spełniać następujące kryteria:

1.  Stopień doktora w dyscyplinie filozofii

2.  Osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii i antropologii średniowiecznej, potwierdzone w szczególności publikacjami w czasopismach naukowych wysoko punktowanych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

3.  Ze względu na profil badawczy Katedry poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w antropologii i jej historii, tak aby kandydat mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne na tematy związane z historią antropologii, etyką i filozofią społeczną (w szczególności z epok przednowożytnych).

4.  Pożądane jest, aby kandydat posługiwał się swobodnie językiem angielskim w mowie i piśmie, był przygotowany do publikowania swoich artykułów w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentowania referatów na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzenia zajęć dla studentów w tym języku. Ponadto pożądana jest dobra znajomość języka łacińskiego, potwierdzona dyplomem ukończenia studiów w zakresie filologii klasycznej, jak też znajomość oprogramowania do edycji tekstów klasycznych (Classical Text Editor), a także doświadczenie w przygotowywaniu krytycznych wydań tekstów średniowiecznych, udokumentowane publikacjami oraz doświadczenie w przygotowywaniu studiów doktrynalnych na temat późnośredniowiecznych komentarzy do pism Arystotelesa.

Pod uwagę będzie brane też doświadczenie:

1.  związane z pozyskiwaniem pieniędzy z funduszy zewnętrznych na działalność naukową lub popularyzatorską;

2.  wynikające z przeprowadzonych kwerend archiwalnych w kraju i za granicą.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 15.02.2023; tel. 42; 635-43-5-;      e-mail: filhist@uni.lodz.pl

·         życiorys

·         kwestionariusz osobowy – https://www.uni.lodz.pl/kariera

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

·         opinia kierownika jednostki lub promotora

·         informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji

·         odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dnia:  22 lutego 2023 roku

Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Załączniki