Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Nauk o Wychowaniu

w Instytucie Psychologii

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: Psychologia

Data ogłoszenia: 04.07.2022 r.

Termin składania ofert: 31.08.2022 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

pok. 7, (tel. kontaktowy 42 665 57 22)

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta

Wymagania od kandydatów:

1) Posiadają tytuł magistra psychologii;  

2) Posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych i nauk o zdrowiu;

3) Wykazują się zainteresowaniami z zakresu psychologii klinicznej;

4) Mają sprecyzowane plany badawcze dotyczące aktualnych problemów psychologii klinicznej lub psychopatologii lub pomocy psychologicznej lub psychologii prokreacji ;

5) Mają doświadczenie badawcze, udokumentowane publikacjami

6) Posiadanie doświadczeń związanych z udziałem w projektach badawczych lub pracy klinicznej będzie dodatkowym atutem;

7)  Znają język angielski na poziomie komunikacyjnym i wyższym; znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem;

8)  Zobowiązują się do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

9)  Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim biegle władają językiem polskim w mowie i piśmie.

Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:

   1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

   2. Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia https://www.uni.lodz.pl/kariera;

   3. Życiorys;

   4. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

   5. Odpis dyplomu doktorskiego;

   6. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;

   7.  Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym  miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

   8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.09.2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.

Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

 

INSTITUTION: University of Lodz

CITY: Lodz

POSITION:   Adjunct  ( in the group of research and teaching employees)

                        At the Faculty of Educational Sciences

In the Institute of Psychology

                        Full time employment

 

DISCIPLINE: Psychology

POSTED: 04.07.2022 r.

EXPIRES: 31.08.2022 r.

WEBSITE: www.uni.lodz.pl

ADDITIONAL INFORMATION: application for the contest should be submitted to: 

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

room No. 7, (Phone 42 665 57 10)

KEYWORDS: tender for the post of adjunct 

Requirements for candidates are as follows:

   1. Have have a master’s degree in psychology;

   2. Have PhD degree social science, humanities,  humanities or medical and health sciences;;

   3. Demonstrate interests in clinical psychology;

   4. They have specific research plans for current problems in clinical psychology or psychopathology or psychological help or psychology of procreation;

   5. Have research experience documented by publications

   6. Experience in participating in research or clinical work would be an advantage;

   7. Speak English on communicative and higher levels; knowledge of a second language would be an advantage;

   8. Committed to work fulltime at the University of Lodz as their first workplace;

   9. Fluent in writing and speaking Polish regarding the necessity of teaching in this language.

Candidates entering for the competition should submit:

Application for employment addressed to the His Magnificence The Rector of University of Lodz;
Personal questionnaire;
Curriculum vitae;
Copy of  doctoral’s degree diploma;
Informations about academic, didactic and organizational achievements with the list of publications;
Statement of the candidate that he/she will undertake the employment fulltime at the University of Lodz as their primary workplace;
Declaration that the candidate fulfill the requirements described in Paragraph 109 (1) of the Higher Education Act;
Declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer for the needs of the recruitment process (in accordance with the Act of August 29, 1997 – Journal of Laws No. 133, Item 883) as amended;
Documents confirming the fulfilling of requirements for candidates stated above.
 

Adjudication date of the contest: 19.09.2022 r.

Costs related to travel to the meeting with the Competition Commission will be covered by the candidate. The successfully applicant is not  guaranteed employment.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnow@uni.lodz.pl