Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Struktur i Zmian Społecznych

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Data ogłoszenia: 04.11.2022 

Termin składania ofert do: 04.12.2022

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214 Łódź, pokój A 222

Adres e-mail: bozena.koszuk@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: (+48 42) 635 55 31

Słowa kluczowe:  nierówności społeczne, stratyfikacja społeczna, ruchliwość społeczna, metody ilościowe

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

 – posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych; fakt uzyskania stopnia doktora w ciągu ostatnich 7 lat będzie dodatkową zaletą;

 – reprezentowanie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne;

 – gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy;

 – posiadanie doświadczenia w realizacji międzynarodowego programu badawczego lub doświadczenia zdobytego jako osoba kierująca lub członek/członkini zespołu krajowego projektu naukowego finansowanego ze środków zewnętrznych (np. NCN, NCBiR)

– posiadanie wiedzy eksperckiej w problematyce nierówności społecznych, stratyfikacji społecznej i ruchliwości społecznej, udokumentowanej publikacjami za co najmniej 40 pkt. wg wykazu MEiN;

– znajomość zaawansowanych metod ilościowej analizy danych, np. regresja panelowa, analiza przeżycia, regresja wielopoziomowa, równania strukturalne, geometryczna analiza danych (analiza korespondencji), itp., udokumentowana publikacjami za co najmniej 40 pkt. wg wykazu MEiN;

– posiadanie doświadczenia w pracy z danymi o strukturze przekrojowej (cross-sectional) i/lub panelowej pochodzących z badań sondażowych jak i rejestrów administracyjnych;

– posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły wyższej;

– biegła znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;

– znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne formułowanie tekstów naukowych oraz uczestnictwo w międzynarodowej wymianie naukowej, np. udział w konferencjach międzynarodowych, i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów programów mobilnościowych (poziom co najmniej C1);

– znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkową zaletą;

– preferowani będą kandydaci/kandydatki planujący/e w ciągu kilku lat po zatrudnieniu na UŁ wszczęcie procedury habilitacyjnej w dyscyplinie nauki socjologiczne

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektor UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

–       kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

–       CV,

–       wykaz dotychczasowego dorobku,

–       krótki (max. 3 strony, Times New Roman 12, 1,5-liniowy odstęp) opis planów naukowych, które kandydat/ka chciał(a)by realizować w Katedrze SSiZS, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania zewnętrznego (projekty europejskie, NCN, NCBiR)

–       dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–       opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.12.2022

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami. Część rozmowy może odbyć się w języku angielskim.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.     Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.     W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)     obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)     wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)     jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych;

2)     do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)     do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

[1] Aktualizacja 2021.08.09

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Sociology of Social Structure and Social Change

City: Lodz

Position: assistant professor in the group of research and teaching staff
Discipline: sociology

Posted:  04.11.2022

Expires: 04.12.2022

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted to the following postal address:
Department of Sociology of Social Structure and Social Change, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Rewolucji 1905r. 41/43  street; 90-255 Lodz, Poland, room A 222 (contact phone: +48 42 635 55 31 or e-mail: bozena.koszuk@uni.lodz.pl )

Key words:  social inequality, social stratification, social mobility, quantitative methods

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

 

We are inviting applications from candidates who meet the following criteria:

–        have a doctoral degree in social sciences; the fact of having obtained a doctoral degree within the last 7 years will be an additional advantage;
–        represent the field of social sciences in the discipline of sociology;
–        be ready to take up employment in the University of Lodz as the basic place of work;
–        have experience in carrying out an international research project or have experience as a leader or a team member of a national research project financed from external funds (e.g. Polish National Science Centre, Polish National Centre for Research and Development, etc.);
–        have expert knowledge in the field of social inequalities, social stratification, and social mobility, documented by publications of at least 40 points according to the list published by the Polish Ministry of Education and Science;
–        have knowledge of advanced methods of quantitative data analysis, e.g. panel regression, survival analysis, multilevel regression, structural equations, geometrical data analysis (correspondence analysis), etc., documented by publications for at least 40 points according to the list published by the Polish Ministry of Education and Science; 
–        have experience in working with cross-sectional and/or panel data from surveys as well as administrative records;
–        have experience in teaching at university level;
–        are fluent in Polish at the level which allows teaching;
–        are fluent in English at the level that allows: to write and publish peer-reviewed scientific texts, to participate in international scientific exchange, e.g., to participate in international conferences, and to teach students enrolled in mobility programmes (at least C1 level); 
–        knowledge of another foreign language will be an additional advantage; 
–        the applicants who intend to make a Habilitation in sociology within a few years after being employed at the University of Lodz will be strongly preferred;
 
The applicant should submit his or her application for employment addressed to Her Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–       a personal questionnaire, promesa and statement available, on University of  Lodz website https://www.uni.lodz.pl/kariera

–       a copy of Master’s degree and a PhD diploma,

–       CV,

–       list of publications, active participation in conferences and projects,

–       a short (max. 3 pages, Times New Roman 12, 1.5 interspace) description of future research plans that the applicant wants to pursue once employed in the University of Lodz, with an emphasis on the possible sources of external funding (European funds, Polish National Science Centre, Polish National Centre for Research and Development, etc.)

–       an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings,

–       references from the former employer (optionally).

 

The deadline for announcing the successful candidate: 22.12.2022

We reserve the right to conduct interviews with candidates. Part of the interviews can be conducted in English.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

1.     The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.     The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

 

3.     Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.     Your personal data will be processed on the basis of:

1)     the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)     your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)     if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

 

5.     Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.     Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.     You have the right to:

1)     access your personal data;

2)     rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)     delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)     object to processing;

5)     withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)     make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

 

8.     Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

 

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

[2] Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bozena.koszuk@uni.lodz.pl