Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja:                             Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Miasto:                                  Łódź

Stanowisko:                          adiunkt na Wydziale Chemii UŁ

                                                w Katedrze Chemii Organicznej

                                                 w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:          nauki chemiczne

Data ogłoszenia:                   23.06.2023 r.

Termin składania ofert:        11.10.2023 r.

Link do strony uczelni:         www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje:        zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres e-mail:      kchemorg@chemia.uni.lodz.pl

 lub pocztą tradycyjną na adres:

 Katedra Chemii Organicznej

 91-403 Łódź, ul. Tamka 12

 telefon kontaktowy: (+48 42) 635 57 50, (+48 42) 6655333

Słowa kluczowe:   synteza organiczna, metody spektroskopowe

Opis:

Kandydat/kandydatka na ww. stanowisko powinien/powinna spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574  wraz  ze zm.)

Wymagania

–  Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych (specjalność chemia organiczna lub metaloorganiczna).

–  Maksimum 8 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk chemicznych.

–  Mile widziany staż podoktorski (postdoc).

–  Udokumentowana publikacjami (publikacje proszę załączyć do dokumentacji) znajomość syntezy organicznej w aspekcie planowania i przeprowadzania reakcji organicznych w skali laboratoryjnej.

–  Praktyczna znajomość spektroskopowych metod badawczych stosowanych w chemii organicznej (NMR, IR, MS, UV/Vis).

– Udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2.

–  Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców).

–  Doświadczenie w pracy dydaktycznej.

–  Biegła znajomość obsługi komputera (programy pakietu MS Office) oraz programów specjalistycznych (ChemDraw, TopSpin).

–  Umiejętność pracy w zespole.

–   Kreatywność, zaangażowanie w pracę, odpowiedzialność.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–  oświadczenie, że Kandydat spełnia wymogi art. 113 ustawy,

–  oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,

–  oświadczenie o nepotyzmie (dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera),

–  kwestionariusz osobowy,

–  CV,

–  kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

–  wykaz dotychczasowego dorobku w pracy badawczej,

–  dokumenty potwierdzające posiadane certyfikaty (w tym językowe), w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–  informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),

–  dwa listy polecające poświadczające kwalifikacje kandydata,

–  klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23.10.2023