Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

MIASTO:   Łódź

STANOWISKO:  asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA:   literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA:   02.05.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT:   02.06.2022

LINK DO STRONY:   http://www.filros.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres:   rusycystyka@uni.lodz.pl  

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: od semestru zimowego roku akad. 2022/2023

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, najnowsza literatura rosyjska, poetyka, kultura rosyjska, mentalność rosyjska, język rosyjski, ukraiński, polski

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

            Kandydat/ka powinien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać stopień doktora w zakresie filologii rosyjskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo;

2. posiadać kompetencje językowe w zakresie języka rosyjskiego zbliżone do rodzimego użytkownika języka;

3. wykazać się biegłą znajomością języka ukraińskiego;

4. wykazać się co najmniej podstawową znajomością języka polskiego;

5. od kandydata/ki oczekuje się:

– prowadzenia zajęć w zakresie literatury rosyjskiej (szczególnie najnowszej), a także innych zajęć związanych z profilem Zakładu;

– prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka ukraińskiego oraz rosyjskiego na poziomie uniwersyteckim;

6. od kandydata/ki oczekuje się włączania się w inicjatywy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne podejmowane przez Zakład;

7. kandydat/ka powinien posiadać udokumentowany dorobek naukowy z zakresu literatury i kultury ukraińskiej i rosyjskiej oraz dydaktyki opublikowany w czasopismach punktowanych o rozpoznawalnej renomie oraz wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych;

8. kandydat/ka powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich oraz mieć przygotowanie dydaktyczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem o ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej;

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami w języku polskim:

–       kwestionariusz osobowy,

–       życiorys,

–       odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

–       odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk

–       oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

–       wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń).

 

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych (w budynku Wydziału Filologicznego UŁ lub na platformie Times) tylko z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

 

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU –  09.06.2022

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rusycystyka@uni.lodz.pl