Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ADIUNKTA (PEŁEN ETAT)

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 15 lipca 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 sierpnia 2022 r.

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

oraz na adres pocztowy:

Katedra Europejskiego, Międzynarodowego i Zbiorowego Prawa Pracy

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

SŁOWA KLUCZOWE: prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, międzynarodowe prawo pracy, zbiorowe prawo pracy

OPIS:

Kandydat/ka powinien spełniać następujące kryteria:

– posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne uczelni polskiej lub równoważny dyplom zagraniczny uznany w Polsce;
– specjalizować się w zakresie prawa pracy, w tym w zakresie problematyki związanej z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym;
– posiadać dorobek naukowy potwierdzony publikacjami i udziałem w konferencjach z wygłoszonymi referatami;
– mieć doświadczenie w prowadzeniu wykładów oraz innych zajęć dydaktycznych w zakresie prawa pracy na poziomie uniwersyteckim (pożądane pozytywne oceny studenckie);
– wykazywać się aktywnym uczestnictwem w życiu naukowym – w tym doświadczeniem w organizowaniu konferencji naukowych (organizacja konferencji międzynarodowych będzie dodatkowym atutem) bądź w kierowaniu lub udziale merytorycznym w naukowych grantach badawczych;
– znać biegle język polski oraz w stopniu zaawansowanym język angielski; pożądana znajomość języka francuskiego lub niemieckim na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
– spełniać kryteria zatrudnienia na stanowisku adiunkta wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne
na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym  oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,  link do strony: https://www.uni.lodz.pl/kariera
– życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (uzyskane stopnie naukowe, publikacje, wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach, wykaz zorganizowanych konferencji, udział w stażach i projektach naukowych, znajomość języków obcych i in.),
– kopia dyplomu doktorskiego,
– klauzula RODO dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego Link: https://www.uni.lodz.pl/kariera
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3 tygodnie od upływu terminu na składanie ofert.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.      W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)      wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)      do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 

[1] Aktualizacja 2021.08.09

 

VACANCY ANNOUNCEMENT – POST OF ASSISTANT PROFESSOR (FULL TIME)

INSTITUTION: University of Lodz, Faculty of Law and Administration, Department of European, International and Collective Labour Law

CITY: Lodz

POSITION: Assistant Professor in the research and teaching group

SCIENTIFIC DISCIPLINE: legal science

DATE OF ANNOUNCEMENT: July 15th 2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: August 17th 2022

LINK TO THE UNIVERSITY WEBSITE: www.uni.lodz.pl

ADDITIONAL INFORMATION: the application for the announced post of work should be submitted electronically to: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

and to the following postal address:

Department of European, International and Collective Labour Law

Faculty of Law and Administration

University of Lodz

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

KEY WORDS: labour law, European Union law, international labour law, collective labour law

DESCRIPTION:

The candidate should meet the following criteria:

·         hold a PhD degree in the discipline of legal science of a Polish university or an equivalent diploma of a foreign university recognised in Poland;

·         specialise and have academic achievements in labour law, including issues related to European Union and international law;

·         have scientific experience confirmed by publications and participation in conferences with presented papers;

·         have experience in giving lectures and other teaching activities in labour law at university level (positive student opinions are appreciated);

·         have experience in the active participation in scientific life, including organisation of scientific conferences (especially international ones), or in being a leader or an expert within scientific research grants;

·         have a fluent command of Polish; advanced level of English; French or German highly appreciated on at least intermediate level;

·         fulfils the requirements for employment as an assistant professor in the research and teaching group required under University of Lodz Rector’s Regulation No. 58 of 20 December 2019 concerning: detailed criteria for the evaluation of scientific and didactic achievements required for the employment of academic teachers as university professors and as an assistant professors.

Persons presenting their candidature should submit an application for employment addressed to the Rector of the University of Lodz, Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska together with the attachments listed below:

·         a motivation letter in Polish and English,

·         personal questionnaire for the applicant and statements available on the website of the University of Lodz – including a statement that the University of Lodz will be the applicant’s primary place of work, http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/

·         a curriculum vitae, including a list of scientific achievements to date (academic degrees obtained, publications, list of papers presented at conferences, list of organised conferences, internships and scientific projects, knowledge of languages, etc.).

·         a copy of the doctoral diploma,

·         the GDPR clause available on the University of Lodz website

http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/

Deadline for the selection of a candidate: three weeks after the deadline for the submission of offers.

We reserve ourselves the right to conduct interviews with selected persons.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

The University of Lodz does not guarantee reimbursement of travel and accommodation costs.

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[1]

1.      The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.      The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

3.      Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.      Your personal data will be processed on the basis of:

1)      the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)      your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)      if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

5.      Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.      Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.      You have the right to:

1)      access your personal data;

2)      rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)      delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)      object to processing;

5)      withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)      make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

8.      Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

 

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

 

 

1] Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aczernek@wpia.uni.lodz.pl