Adiunkt w grupie dydaktycznej

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w Zakładzie Biofarmacji.

1.      Opis zadań na stanowisku:

1) kształcenie i wychowywanie studentów;

2) prowadzenie zajęć z zakresu farmacji praktycznej (farmakoterapia, opieka farmaceutyczna) oraz z biofarmacji. Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i zajęcia fakultatywne, w formie stacjonarnej lub on-line) oraz realizacja innych zadań związanych z procesem dydaktycznym, obejmujących: udzielanie konsultacji, pełnienie dyżurów dydaktycznych, przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń oraz udział w egzaminach komisyjnych, przygotowywanie i udostępnianie studentom materiałów dydaktycznych, pełnienie obowiązków opiekuna pracy magisterskiej lub dyplomowej.;

3) przygotowywanie publikacji naukowych, skryptów, podręczników i innych w ramach obowiązków dydaktycznych;

4) uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni;

5) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

6) wykonywanie prac zlecanych przez kierownika jednostki organizacyjnej, niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego.

2.      Wymagania wobec kandydata:

1) wykształcenie wyższe – stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne lub nauki medyczne;

2) znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

3) znajomość języka polskiego na poziomie C2;

3) umiejętność przekazywania wiedzy i zachęcania do jej pogłębiania;

4) znajomość platformy wykorzystywanej do zdalnej nauki – np. MS Teams, MS Forms, Moodle i innych.;

5) znajomość programów do edycji tekstów i arkuszy kalkulacyjnych oraz programów do tworzenia prezentacji.

3. Oferujemy:

1) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

2) wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

3) możliwość rozwoju zawodowego;

4) atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;

5) atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

4. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) życiorys naukowy;

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Pobierz);

3) spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem;

4) wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych;

5) skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6) skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu;

7) oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia
w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania (Pobierz).

5. Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać na adres e-mail: praca.nauczyciel.farm@umed.lodz.pl w terminie do dnia 06.04.2023 r.

6. Odpowiadamy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

7. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Uniwersytetu – http://kariera.umed.pl oraz w BIP.

8. Dokumenty powinny zawierać klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

9. Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

1) administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;

3) podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6) Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7) przysługuje Państwu prawo:

-dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

-żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

-do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9) podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.