Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: językoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 15 lipca 2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 sierpnia 2021

LINK DO STRONY: http:/polonistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: polonistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia polska, językoznawstwo polonistyczne, glottodydaktyka polonistyczna, nauczanie języka polskiego jako obcego

OPIS:

Kandydatka lub kandydat musi posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (w zakresie filologii polskiej) oraz minimum tytuł zawodowy licencjata w zakresie logopedii. Od kandydatki lub kandydata oczekuje się doświadczenia dydaktycznego w prowadzeniu uniwersyteckich zajęć specjalizacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego oraz językoznawczych zajęć polonistycznych. Oczekiwane jest również doświadczenie w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców oraz praca w placówkach oświatowych kształcących osoby z doświadczeniem migracji. Przy rozpatrywaniu wniosków preferowane będą osoby, których naukowy i badawczy dorobek związany jest glottodydaktyką polonistyczną. Kandydatka bądź kandydat powinien posiadać udokumentowaną listę publikacji naukowych w czasopismach punktowanych o rozpoznawalnej renomie oraz w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mile widziane będzie również doświadczenie w tworzeniu podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego. Dodatkowymi atutami będą: udział w komitetach organizacyjnych konferencji oraz udział w dydaktycznych projektach krajowych i międzynarodowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jej/jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.).

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 7 września 2021

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na polonistyka@uni.lodz.pl