Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Tematyka badawcza realizowana przez pracownika będzie obejmować:

• badania substancji bioaktywnych w produktach spożywczych z zastosowaniem metod chromatograficznych;
• badania ceramiki pradziejowej z zastosowaniem metod chromatograficznych;
• bioanalitykę.

Wymagane jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z chromatografii, chemii analitycznej oraz archeometrii w języku polskim.

Oczekiwania:
• planowanie i prowadzenie prac naukowych, których rezultaty będą publikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej;
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim;
• przygotowywanie publikacji naukowych, w tym artykułów przeglądowych;
• przygotowywanie wniosków projektów badawczych.

Wymagania jakie muszą spełniać kandydaci:
• stopień naukowy doktora nauk chemicznych;
• dorobek naukowy udokumentowany co najmniej 5 publikacjami z listy filadelfijskiej;
• doświadczenie w zakresie badań biochemicznych i archeometrycznych z wykorzystaniem metod chromatograficznych, także sprzężonych ze spektrometrią mas;
• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami w języku polskim oraz w opiece naukowej nad dyplomantami;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego;
• udokumentowany staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym trwający co najmniej 4 tygodnie;
• udokumentowane uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
• umiejętność planowania i wykonywania eksperymentów oraz przeprowadzania analizy wyników;
• umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych.

Pożądane umiejętności dodatkowe:
• umiejętność pracy w grupie;
• samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
• otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy.

Wymagane dokumenty:
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM rektora Politechniki Łódzkiej
• kwestionariusz osobowy
• odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, świadectw ukończenia specjalistycznych kursów i szkoleń
• kserokopie najważniejszych publikacji
• oświadczenie kandydata, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora PŁ.

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

Link do strony Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej: https://ichoie.p.lodz.pl/

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 16.09.2021 na adres e-mail: aneta.weglinska@p.lodz.pl ( w tytule maila należy wpisać: konkurs- adiunkt)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aneta.weglinska@p.lodz.pl