Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse/geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Data ogłoszenia: 4 maja 2021 r.

Termin składania ofert do: 3 czerwca 2021 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo: 90-255 Łódź, ul. POW 3/5 Katedra Inwestycji i Nieruchomości UŁ
Adres e-mail: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: rynek nieruchomości, gospodarka przestrzenna, inwestycje

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021r., poz.478 ze zm. ) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie. Kandydat/-ka powinien/-na:

–        posiadać co najmniej stopień naukowy doktora,

–        reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz/lub geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

–        być gotowa do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,

–        przejawiać naukowe zainteresowania z zakresu szeroko rozumianego rynku nieruchomości, udokumentowane autorstwem lub współautorstwem publikacji w czasopismach i monografiach naukowych, którym w ministerialnych wykazach czasopism i wydawnictw przypisano co najmniej 20 pkt,

–        posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (najchętniej w szkole wyższej) z zakresu szeroko rozumianego rynku nieruchomości, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

–        biegle posługiwać się językiem polskim, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–        posiadać znajomość języka angielskiego (pozwalająca na publikacje w tym języku, udział w konferencjach międzynarodowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych),

–        posiadać umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej realizacji badań i powierzonych zadań,

Dodatkowym atutem będzie, jeżeli:

–       kandydat/ka będzie mieć doświadczenie w realizacji międzynarodowego programu badawczego lub doświadczenie zdobyte jako kierownik, koordynator lub uczestnik projektu naukowego,

–       kandydat/ka będzie laureatem prestiżowych stypendiów naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektor UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

– kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ (kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór),

– promesa oświadczenia,

– kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

– CV,

– wykaz dotychczasowego dorobku i doświadczenia dydaktycznego,

– dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

– opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 czerwca 2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Investment and Real Estate

City: Lodz

Position: assistant professor in the group of research and teaching staff
Discipline: economics and finance, socio-economic geography and spatial management

Posted:  4 May 2021 r.

Expires: 3 June 2021 r.

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted to the following postal address:
Department of Investment and Real Estate, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, POW 3/5  street; 90-255 Lodz, Poland

E-mail: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

Key words:  real estate market, spatial management, investment

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

We are inviting applications form candidates who meet the following criteria:

–          have at least a doctoral degree,
–          represent the field of social sciences in the discipline of economics and finance / socio-economic geography and spatial management,
–          be ready to take up employment in the University of Lodz as the basic place of work;
–          demonstrating scientific and research interests in the field of broadly understood real estate market, documented by authorship or co-authorship of publications in scientific journals and monographs that have been assigned at least 20 points in the Polish ministerial lists of journals and publishers;
–          having at least two years of experience in conducting teaching courses (preferably academic ones) in the field of broadly understood real estate market also with the use of modern technologies;
–          fluent use of the Polish language, which enables conducting classes;
–          very good language skills of English (allowing for publications in English, international cooperation and teaching),
–          can work cooperatively with other members of the department and autonomously conduct research and solve problems
 
The candidate’s advantage will be:

–  experience in participation in the implementation of the international research program or experience gained as a manager, coordinator or participant in a scientific project,

–  having the status of a scholarship holder of prestigious scholarships.

 
The applicant should submit his or her application for employment addressed to Her Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–        a personal questionnaire and statement available on University of Lodz website http://dsp.uni.lodz.pl/druki-do-pobrania/ kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wersja angielska – wzór; oświadczenia przy zatrudnianiu pracownika 2019-wzór,

–        statement about fields and disciplines of science,

–        a copy of Master’s degree and PhD,

–        CV,

–        list of publications, active participation in conferences and projects, list of teaching experience,

–        an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings;

–        optional references from the former employer.

The deadline for announcing the successful candidate: till 10.06.2021

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl