Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Wymagania konieczne:
– stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych lub technicznych, w tematyce związanej z wytwarzaniem urządzeń elektroniki organicznej metodami roztworowymi;
– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie (język polski ze względu na konieczność realizacji zajęć dydaktycznych w języku polskim);
– odbycie stażu naukowego w renomowanym ośrodku naukowym za granicą;
– doświadczenie w przetwarzaniu i charakterystyce półprzewodników organicznych, w tym umiejętność wytwarzania elementów elektronicznych metodami roztworowymi, ze szczególnym uwzględnieniem metody wylewania strefowego;
– umiejętność analizy zależności pomiędzy strukturą organicznych związków chemicznych, a ich właściwościami fotofizycznymi i elektrycznymi;
– doświadczenie w drukowaniu urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem drukarek atramentowych oraz druku elektrohydrodynamicznego;
– umiejętność przeprowadzania barierowego testu wapniowego i analizy wyników;
– znajomość technik pomiaru prądów termicznie stymulowanych (TSC);
– doświadczenie w wytwarzaniu i badaniu urządzeń o jednym typie transportu nośników ładunku tzw. „hole only”, „electron only devices”;
– umiejętność wykonywania pomiarów elektrycznych w temperaturach kriogenicznych;
– doświadczenie w pracy z komorami rękawicowymi;
– doświadczenie w pracy w pomieszczeniach o podwyższonej czystości;
– umiejętność obsługi napylarek próżniowych w zakresie nanoszenia metali i półprzewodników;
– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie technologii cienkich warstw potwierdzona publikacjami, wystąpieniami konferencyjnymi, patentami lub zgłoszeniami patentowymi;
– co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych ze studentami, w języku polskim w zakresie elektrotechniki i fizyki;
– umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych w języku polskim i w angielskim.

Pożądane umiejętności dodatkowe:
– umiejętność pracy w grupie;
– samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
– otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;
– znajomość co najmniej jednego języka programowania na poziomie podstawowym
– umiejętność programowania mikrokontrolerów w celu sterowania urządzeniami pomiarowymi;
– bardzo dobra znajomość technologii wysokiej próżni;
– umiejętność obsługi programów do projektowania 3D np. Adobe Inventor;
– promotorstwo lub promotorstwo pomocnicze co najmniej jednej pracy inżynierskiej lub magisterskiej.

Procedura rekrutacyjna
Procedura rekrutacyjna ma dwustopniową formułę i będzie składać się z następujących etapów:
Etap 1 – ocena pisemnego wniosku.
Wnioskodawcy powinni złożyć:
• list motywacyjny z podaniem aktualnych / przyszłych zainteresowań,
• kwestionariusz osobowy,
• listę publikacji naukowych,
• potwierdzenie nadania stopnia naukowego doktora lub oświadczenie promotora, że stopień doktora uzyskany zostanie przed rozpoczęciem zatrudnienia;
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów zatrudnienia według poniższego wzoru: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Łódzką zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).”

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Warunki zatrudnienia: • umowa o pracę (pełny etat) od stycznia-lutego 2022

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17.12.2021 w Sekretariacie Katedry Fizyki Molekularnej Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, (budynek A27) lub na adres e-mail: w3k31@adm.p.lodz.pl (w tytule maila koniecznie wpisać: „konkurs – asystent K31”).

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w3k31@adm.p.lodz.pl