Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kandydaci powinni posiadać:
‒ stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika,
‒ dorobek naukowy w zakresie energoelektroniki,
‒ umiejętność analizy i projektowania układów impulsowych,
‒ umiejętność analizy i projektowania przetwornic rezonansowych przetwornic DC/DC,
‒ umiejętność analizy i projektowania układów PFC,
‒ znajomość analitycznej i numerycznej analizy termicznej i elektromagnetycznej elementów i układów energoelektronicznych,
‒ mieć biegłą znajomość języków polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku z wymogiem prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Oczekiwania:
‒ znajomość pakietów Matlab, Python, ANSYS, Comsol,
‒ pozyskiwanie i udział w projektach badawczych krajowych i zagranicznych,
‒ regularne publikowanie wyników badań w czasopismach naukowych,
‒ przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych oraz projektów studenckich,
‒ współpraca w interdyscyplinarnych zespołach naukowych
‒ umiejętność pracy w zespole.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
‒ podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ,
‒ podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej – załącznik 1 (Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy),
‒ podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) – załącznik 2 (Zgoda na przetwarzanie danych),
‒ kwestionariusz osobowy,
‒ krótki autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
‒ wykaz publikacji w odwróconej kolejności chronologicznej wraz z cytowaniami i wartością współczynnika wpływu (ang. Impact Factor na podstawie Web of Science Core Collection i Journal Citation Reports, Clarivate Analytics),
‒ kopię dyplomu ukończenia studiów,
‒ oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy,
‒ oświadczenie o przekazaniu Politechnice Łódzkiej uprawnień dydaktycznych i akademickich,
‒ oświadczenia zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 21.12.2021r do godz. 15:00 w sekretariacie Instytutu Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 93-590 Łódź, al. Politechniki 10, oraz na adres e-mail: aleksandra.sibinska@p.lodz.pl

Planowany termin zatrudnienia: luty 2021

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z zatrudnieniem.

Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.sibinska@p.lodz.pl