Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
• Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne ze specjalizacją technologia polimerów oraz tytuł zawodowy inżyniera;
• Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu syntezy i charakterystyki biokompozytów polimerowych;
• Minimum 4 lata doświadczenia badawczego w zakresie charakterystyki materiałów polimerowych i środków pomocniczych, a także w zakresie wulkanizacji materiałów elastomerowych;
• Doświadczenie w badaniu właściwości reometrycznych, mechanicznych, a także stabilności termicznej i palności biokompozytów polimerowych zawierających naturalne dodatki.
• Doświadczenie badawcze w zakresie modyfikacji i funkcjonalizacji włókien naturalnych oraz opracowywania nowych proekologicznych kompozytów elastomerowych;
• Znajomość technik badawczych: spektroskopia UV-Vis, spektroskopia w podczerwieni FTIR, analiza wielkości cząstek DLS, pomiar kąta zwilżania;
• Znajomość metod analizy termicznej: TG, DSC, DMA, a także obsługa analizatorów termicznych.
• Doświadczenie w obsłudze aparatów do badań właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych w warunkach statycznych i dynamicznych (maszyny wytrzymałościowe i twardościomierze Zwick, młot Charpy’ego, analizator ARES-G2) .
• Doświadczenie w obsłudze aparatów do badania właściwości reometrycznych mieszanek elastomerowych i właściwości fizykochemicznych oraz reologicznych kompozytów polimerowych (reometry: D-RPA 3000 – MonTech, ARES-G2 – TA Instruments)
• Wskazane doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie technologii polimerów.
• Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu oraz wykonywaniu projektów badawczych (o zasięgu co najmniej ogólnopolskim) związanych z technologią polimerów.
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu technologii polimerów.
• Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich oraz zagranicznych i przygotowywaniu publikacji naukowych;
• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Dorobek naukowy i dydaktyczny
3. Odpis dyplomu doktorskiego
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kandydat_kwestionariusz)
6. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej (Kandydat_Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy)
7. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) (Kandydat_Zgoda na przetwarzanie danych (RODO))

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty można składać
• w wersji papierowej – w sekretariacie Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź (budynek A-8, parter pok. 4),
• lub na adres e-mail: agnieszka.szymczak@p.lodz.pl z dopiskiem „Konkurs na adiunkta badawczo-dydaktycznego 1”

POZOSTAŁE INFORMACJE:
•Liczy się data wpłynięcia dokumentów do Instytutu Technologii Polimerów i Barwników PŁ.
• Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
• ITPiB PŁ zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
• Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.szymczak@p.lodz.pl