Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
• Stopień naukowy doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne ze specjalizacją technologia polimerów oraz tytuł zawodowy inżyniera
• Minimum 4 lata doświadczenia badawczego z zakresu technologii elastomerów (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących, projektowania i otrzymywania organiczno-nieorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, procesów barwienia i starzenia tych materiałów).
• Staż naukowy w jednostce zagranicznej (co najmniej 4 miesiące).
• Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu projektowania nowych organiczno-nieorganicznych dodatków do tworzyw sztucznych, otrzymywania polimerów funkcjonalnych (reagujących na działanie bodźców zewnętrznych, np. zmiennego pH), barwienia i starzenia tworzyw sztucznych oraz sieciowania materiałów elastomerowych w obecności napełniaczy mineralnych i węglowych (publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej, wystąpienia na konferencjach krajowych i zagranicznych, patenty, zgłoszenia patentowe z obszaru nauk chemicznych).
• Doświadczenie w zakresie analizy właściwości fizyko-chemicznych polimerów i dodatków do tworzyw sztucznych (minimum 4 letni staż), obsługa urządzeń do pomiarów statycznych właściwości mechanicznych, UV-Vis, MFI, DLS, DSC, TGA, DMA FTIR, SEM.
• Doświadczenie w zakresie wykonywania badań reologicznych polimerów- obsługa reometrów i laboratoryjnych urządzeń przetwórczych.
• Wskazane doświadczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie technologii polimerów oraz modyfikacji materiałów tekstylnych.
• Doświadczenie dydaktyczne w zakresie reologii polimerów oraz grafiki inżynierskiej (wskazana znajomość oprogramowania AutoCAD).
• Doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu reologii polimerów, grafiki inżynierskiej, rysunku technicznego oraz polimerów funkcyjnych
• Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach polskich oraz zagranicznych;
• Bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
• Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie co najmniej na poziomie B2 (w tym terminologii z zakresu technologii elastomerów).
• Umiejętność pracy w zespole naukowym.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej
2. Dorobek naukowy i dydaktyczny
3. Odpis dyplomu doktorskiego
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kandydat_kwestionariusz)
6. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Politechnice Łódzkiej (Kandydat_Klauzula informacyjna dla kandydatow do pracy)
7. Podpisana zgoda Kandydata/Pracownika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 RODO) (Kandydat_Zgoda na przetwarzanie danych (RODO))

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dokumenty można składać
• w wersji papierowej – w sekretariacie Instytutu Technologii Polimerów i Barwników Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 16, 90-537 Łódź (budynek A-8, parter pok. 4),
• lub na adres e-mail: agnieszka.szymczak@p.lodz.pl z dopiskiem „Konkurs na adiunkta badawczo-dydaktycznego 2”

POZOSTAŁE INFORMACJE:
• Liczy się data wpłynięcia dokumentów do Instytutu Technologii Polimerów i Barwników PŁ.
• Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
• ITPiB PŁ zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.
• Złożonych ofert Uczelnia nie zwraca.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.szymczak@p.lodz.pl