Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Wymagania dydaktyczne, naukowe i zawodowe:
• stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewne,
• udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewne,
• udokumentowany dorobek dydaktyczny w uczelni wyższej na studiach technicznych,
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć np. z wytrzymałości materiałów (mechaniki konstrukcji), mechaniki technicznej, metody elementów skończonych,
• udział w realizacji projektów badawczych, doświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowych i badawczych z inżynierii mechanicznej,
• publikacje w czasopismach z listy JCR,
• mile widziane udokumentowane staże naukowe, stypendia /w tym zagraniczne/, nagrody i wyróżnienia, dorobek dydaktyczny i naukowy, projekty badawcze.
• mile widziane udokumentowane ukończenie kursów / szkoleń dot. oprogramowania inżynierskiego lub umiejętności dydaktycznych.

Oczekiwania:
• umiejętność przekazywania wiedzy i budowania relacji ze studentami w procesie dydaktycznym
• bardzo dobra organizacja oraz samodzielność i silna motywacja do pracy
• wysokie umiejętności interpersonalne pozwalające na efektywną pracę zespołową
• gotowość do realizacji projektów zespołowych
• dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz umiejętność dostosowania się do procedur

Od Kandydata oczekuje się bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie oraz piśmie, mile widziana znajomość języka polskiego.

Oferujemy:
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkoleń oraz rozwoju kariery naukowej,
• możliwość podejmowania działań w ciekawych projektach dydaktycznych i naukowych oraz w pracach dla otoczenia społeczno-gospodarczego,
• wyjazdy zagraniczne w ramach programów europejskich np., Erasmus +, czy konferencje międzynarodowe,
• korzystne warunki socjalne,
• lokalizację w centrum miasta z łatwym dojazdem i parkingiem służbowy
• pracę w miłej atmosferze.

Oczekuje się, że Politechnika Łódzka w chwili zatrudnienia Kandydata będzie jego/jej jedynym miejscem pracy. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pełny etat).

Zakres obowiązków
• Współprowadzenie prac badawczych prowadzonych w Katedrze, obejmujące badania eksperymentalne i analizy numeryczne w zakresie wytrzymałości, stateczności, nośności i zniszczenia konstrukcji cienkościennych, w tym z materiałów kompozytowych (laminaty typu FRP, FML).
• Prowadzenie zajęć z wytrzymałości materiałów, mechaniki technicznej, metody elementów skończonych dla pierwszego i drugiego stopnia studiów w języku polskim lub angielskim.

Katedra jest znanym i rozpoznawalnym ośrodkiem zajmujących się statecznością konstrukcji cienkościennych. Rozwijamy opracowane modele matematyczne, prowadzimy symulacje numeryczne i badania eksperymentalne cienkościennych elementów konstrukcyjnych wykonanych z metali lub laminatów, w tym hybrydowych. Opisane metody wykorzystujemy do badania cienkościennych elementów konstrukcyjnych obciążonych statycznie lub dynamicznie, mechanicznie i cieplno-mechanicznie, rozpatrując ich nieliniową stateczność z uwzględnieniem interakcji różnych postaci wyboczenia, pokrytyczne ścieżki równowagi, nośność i fazy zniszczenia a w przypadku elementów z materiałów warstwowych delaminacji i jej propagacji.
Uzupełnieniem tej działalności są prace naukowo-techniczne w zakresie analizy stanów naprężeń i odkształceń elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń prowadzone we współpracy i na potrzeby przemysłu.

Głównymi obszarami działalności badawczej są:
• opracowanie modeli matematycznych, przeprowadzanie symulacji numerycznych i weryfikacja doświadczalna cienkościennych elementów konstrukcyjnych wykonanych z materiałów izotropowych lub kompozytowych (laminaty typu FRP, FML czy FGM),
• analiza mechanizmów zniszczenia i absorbcji energii w elementach cienkościennych poddanych uderzeniu,
• badania doświadczalne i numeryczne z zakresu mechaniki pękania laminatów,
• symulacje numeryczne i badania eksperymentalne elementów biomechanicznych z głównym nastawieniem się na stan naprężeń i odkształceń w układach kostnych i implantach (np. żuchwa, zęby, implanty i elementy łączące).

Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora,
6) autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną,
7) spis publikacji ze współczynnikiem wpływu (IF) czasopisma.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 lutego 2022 r. w Sekretariacie Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-537 Łódź, (budynek A22, pokój 110) oraz na adres e-mail: w1k12@adm.p.lodz.pl
W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: Marzec 2022.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w1k12@adm.p.lodz.pl