adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

 FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Data ogłoszenia: 29.04.2022 

Termin składania ofert do: 29.05.2022

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres lub przesłać mailowo:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

Adres e-mail: alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: +48 42 635 5263

Słowa kluczowe:  adiunkt, zatrudnienie, socjologia organizacji i zarządzania

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

–        ukończone studia magisterskie w zakresie etnologii lub socjologii,

–        posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne,

–        reprezentować dziedzinę nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne,

–        gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,

–        biegle posługiwać się językiem polskim, umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–        posiadać przygotowanie do prowadzenia następujących zajęć: socjologia relacji międzygatunkowych, socjologia organizacji i zarzadzania, socjologia pracy, komunikacja międzykulturowa, fenomenologia transformacyjna,

–        posiadać zaawansowaną znajomość języka angielskiego, pozwalającą m.in. na publikacje w tym języku, udział w konferencjach międzynarodowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów programów mobilnościowych (intercultural communication, organizational culture, transformative phenomenology, death studies, communication in organization, sociology of human-animals – non-human animals relations),

–        gotowość do organizacji konferencji specjalistycznych związanych z profilem Katedry,

–        gotowość do pracy na rzecz czasopism naukowych prowadzonych przez Katedrę,

–        gotowość do pracy zespołowej we wspólnych projektach badawczych (wymagane umiejętności pracy zespołowej).

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–        kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

–        kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

–        CV,

–        wykaz dotychczasowego dorobku,

–        dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–        opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 czerwca 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.      Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.      W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)      obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)      wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)      jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.      Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)      dostępu do treści swoich danych;

2)      do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)      do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)      do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

[1] Aktualizacja 2021.08.09

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Sociology of Organization and Management

City: Łódź

Position: assistant professor in the group of research and teaching staff

Scientific discipline: sociological sciences

Date of announcement: 29.04.2022

Deadline for submitting offers to: 29.05.2022

Link to the university’s website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Competition entry should be delivered to the following address or sent by e-mail:

Faculty of Economics and Sociology

Department of the Sociology of Organization and Management

90-214 Lodz, 41/43 Rewolucji 1905

E-mail address: alicja.sobolewska@uni.lodz.pl

Contact phone: +48 42 635 5263

Keywords: assistant professor, employment, sociology of organization and management

Description:

The candidate for the position mentioned above should meet the requirements of Art. 113, art. 116 of the Act of July 20, 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574, as amended) and the Statute of the University of Lodz.

Requirements for candidates applying for employment:

–        completed master’s studies in ethnology or sociology,

–        doctorate in the field of social sciences in the discipline of sociological sciences,

–        represent the discipline of sociological sciences,

–        readiness to take up employment at the University of Lodz as the primary workplace,

–        fluent use of the Polish language, which enables conducting classes,

–        preparation for conducting the following classes: sociology of interspecies relations, sociology of organization and management, sociology of work, intercultural communication, transformational phenomenology,

–        advanced knowledge of the English , allowing for publications in English, international cooperation and teaching for students of mobility programs: intercultural communication, organizational culture, transformative phenomenology, death studies, communication in organization, sociology of human-animals – non-human animals relations,

–        readiness to organize specialist conferences related to the Department’s profile,

–        readiness to work for scientific journals run by the Department,

–        willingness to work in a team in joint research projects (teamwork skills required).

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–        a personal questionnaire, promesa and statement available, on University of  Lodz website https://www.uni.lodz.pl/kariera

–        a copy of Master’s degree and PhD diplomas,

–        CV,

–        list of publications, active participation in conferences and projects,

–        an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings,

–        references from the former employer.

 

The deadline for announcing the successful candidate: till 10.06.2022

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

1.      The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.      The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

3.      Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.      Your personal data will be processed on the basis of:

1)      the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)      your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)      if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

5.      Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.      Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.      You have the right to:

1)      access your personal data;

2)      rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)      delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)      object to processing;

5)      withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)      make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

8.      Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

[2] Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na alicja.sobolewska@uni.lodz.pl