Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne

Data ogłoszenia:  10.05.2022

Termin składania ofert do: 10.06.2022

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć na poniższy adres: Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź lub przesłać mailowo:

E-mail: bozena.koszuk@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: +48 42 635 5531

 

Słowa kluczowe: stopień doktora nauk społecznych, doświadczenie i umiejętności dydaktyczne

Opis:

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 113, art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022r., poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego

Osoba kandydująca powinna posiadać tytuł doktora w zakresie nauk społecznych. Oczekujemy od kandydata/kandydatki wiedzy z zakresu nauk społecznych (w tym socjologii),
w szczególności metodologiczno-badawczej, oraz z zakresu wybranych współczesnych kwestii
i problemów społecznych (w tym zainteresowania problematyką niepełnosprawności). Od kandydata/ kandydatki oczekujemy dorobku publikacyjnego związanego z powyższą tematyką.

Osoba kandydująca powinna posiadać kompetencje i doświadczenie dydaktyczne (w tym:
w prowadzeniu zajęć metodą e-learningu, w prowadzeniu prac dyplomowych,) oraz kompetencje uprawniające do kształcenia umiejętności społecznych. Ważną cechą kandydata/kandydatki są osiągnięcia w pracy ze studentami i działania organizacyjne.

Osoba kandydująca powinna biegle posługiwać się językiem polskim i językiem angielskim. Wskazane jest też jej doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim
i w języku angielskim na uczelni wyższej.

Osoba kandydująca powinna posiadać doświadczenia w realizacji międzynarodowych
i krajowych projektów naukowych, w szczególności uzyskiwanych w postępowaniu konkursowym, uczestnicząc w nich w charakterze kierownika, członka zespołu, w tym realizującego badania terenowe i analizującego dane.

Praca w Katedrze stwarza szansę udziału w realizacji projektu NCN i projektów międzynarodowych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z problematyki nierówności społecznych
i współczesnych problemów społecznych, m.in. migracji, rynku pracy, polityki społecznej. Oferta obejmuje nadto możliwość udziału w znaczących krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera

–       kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora

–       CV

–       wykaz dotychczasowego dorobku

–       dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany)

–       opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15.06.2022

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.     Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.     W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)     obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)     wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)     jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych;

2)     do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)     do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

[1] Aktualizacja 2021.08.09

 

 

 

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Applied Sociology and Social Work

City: Lodz

Position: assistant professor in the group of  research and teaching staff
Discipline: sociology

Posted:  10.05.2022

Expires: 10.06.2022

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted to the following postal address:
Department of Applied Sociology and Social Work, Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz,  ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

e-mail: bozena.koszuk@uni.lodz.pl

phone: +48 42 635 5531

Key words:  PhD degree in social sciences, teaching experiences and skills

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Article 113 and Article 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574, as amended) and the Statute of the University of Lodz.

The candidate should have a PhD degree in social sciences. We expect the candidate to have knowledge in the field of social sciences (including sociology), in particular in methodology and research, and in the field of selected contemporary social issues and problems (including interest in disability issues). We expect the candidate to have publication achievements related to the above-mentioned topics.
The candidate should have teaching competences and experience (including: conducting classes using e-learning methods, supervising diploma theses), and competences entitling to teach social skills. Important features of the candidate should include achievements in working with students and carrying out organizational activities.
The candidate should be fluent in Polish and English. Their experience in conducting classes in Polish and in English at a university is also recommended.
The candidate should have experience in implementation of international and national research projects, in particular those awarded through a competition, as the project leader or supervisor, or a member of the team, including experience in field research and data analysis.
Working in the Department creates an opportunity to participate in the implementation of NCN and international projects, as well as to conduct classes in the field of social inequalities and contemporary social problems, incl. migration, labor market, and social policy. The offer also includes an opportunity to participate in major national and international scientific conferences.
 

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–       personal questionnaire, commitment clause and statement available from the University of  Lodz website https://www.uni.lodz.pl/kariera

–       a copy of  the PHD degree document

–       CV

–       list of publications, active participation in conferences and projects

–       an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings

–       references from the former employer.

The deadline for announcing the successful candidate: 15.06.2022

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

1.     The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.     The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

3.     Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.     Your personal data will be processed on the basis of:

1)     the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)     your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)     if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

5.     Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.     Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.     You have the right to:

1)     access your personal data;

2)     rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)     delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)     object to processing;

5)     withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)     make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

8.     Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

[2] Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na bozena.koszuk@uni.lodz.pl