Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju/ Zakład Jakości i Transferu Technologii
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych/ Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju/ Zakład Jakości i Transferu Technologii

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.       Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Od kandydata na stanowisko oczekujemy:

–          posiadania stopnia doktora z dziedziny nauk społecznych lub inżynieryjno-technicznych, ze szczególnym podkreśleniem wagi dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości,

–          gotowości przypisania co najmniej 75% dorobku do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości,

–          zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki: zarządzania jakością, systemów zarządzania jakością, normalizacji, transferu i komercjalizacji technologii, ochrony własności intelektualnej,

–          gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przedstawionych wyżej zainteresowań badawczych,

–          posiadania dorobku naukowego z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości,

–          doświadczenia zawodowego w obszarze systemów zarządzania jakością i/lub transferu technologii,

–          znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie w związku prowadzeniem działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

Oferta pracy dotyczy stanowiska w Zakładzie Jakości i Transferu Technologii w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ.  Pełen etat. Rozpoczęcie pracy przewidujemy na 1 października 2022 r. lub 1 marca 2023 r.

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Jakości i Transferu Technologii, zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników, a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
Do obowiązków pracownika należą również  prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:
1)    Podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1
3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2
4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3
5)    Odpisy/kopie dyplomów;
6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 25 sierpnia.2022  w wersji elektronicznej  lub papierowej w sekretariacie Wydziału Organizacji  i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

W sprawach związanych z konkursem kontaktować się należy z panią Alicją Musiał-Paczkowską – tel. 042 631 37

Dokumenty oraz skany można przesyłać drogą elektroniczną na adres email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2022

8. Zakład Jakości i Transferu Technologii jest częścią Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W ramach działalności naukowo-badawczej koncentrujemy się na problematyce zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem znormalizowanych systemów zarządzania, a także na transferze technologii, komercjalizacji technologii oraz ochronie własności intelektualnej.

9. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl