Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Zakład Ekotechniki/Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych/Zakład Ekotechniki/Wydział Organizacji i Zarządzania/Instytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.    Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).

Od kandydata na stanowisko oczekujemy:
– Posiadania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
– Gotowości przypisania co najmniej 25% dorobku do dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

– Zainteresowań badawczych koncentrujących się wokół problematyki: Termodynamika, Systemy Wytwarzania-Przetwarzania, Magazynowania i Oszczędzania Energii, Zarządzania, Jakość Produkcji i Produktów.

– Gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu tzw. bloku inżynierii mechanicznej np.: Industry 4.0, Podstawy Konstrukcji Maszyn, Grafika Komputerowa (2D, 3D), Mechanika Ogólna, Wytrzymałość Materiałów, Techniki Wytwarzania.

– Posiadania dorobku naukowego z zakresu inżynieria mechaniczna.

– Dodatkowym atutem będzie biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie w związku prowadzeniem działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej w obu językach.

– Dodatkowym atutem będzie posiadanie dorobku z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości lub pokrewnych.

2.    Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.

Oferta pracy dotyczy stanowiska w Zakładzie Ekotechniki w Instytucie Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Pełen etat. Rozpoczęcie pracy przewidujemy na październik 2022 r.

3.    Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Ekotechniki zobowiązana będzie do prowadzenia badań naukowych w zadeklarowanym obszarze, prezentowania ich oraz publikowania wyników a także prowadzenia bieżącej sprawozdawczości w tym zakresie wynikającej z przepisów obowiązujących na uczelni.
W zakres zadań wchodzi również prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów oraz uczestnictwo w innych działaniach dydaktycznych wskazanych przez przełożonego lub wynikających z przepisów wewnętrznych.
Do obowiązków pracownika wchodzą również prace organizacyjne związane z bieżącą działalnością jednostki i wynikające z bezpośrednich decyzji przełożonego.

4.    Wykaz wymaganych dokumentów:
1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1
3)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2
4)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3
5)    odpisy/kopie dyplomów;
6)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

5.    Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26.08.2022  w wersji elektronicznej  lub papierowej w sekretariacie Wydziału Organizacji  i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, p. 54, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

6.    Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.

W sprawach związanych z konkursem kontaktować się należy z panią Alicję Musiał-Paczkowską tel. 042 631 37 68 Dokumenty oraz skany można przesyłać drogą elektroniczną na adres email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

7.    Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2022

8. Zakład Humanistyki jest częścią Instytutu Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. W ramach działalności naukowo-badawczej koncentrujemy się na holistycznym spojrzeniu na zarządzanie energią, systemach wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i oszczędzania energii, jakości produkcji, ekonomię i technologię oraz ich wzajemne powiązania. Interesują nas takie obszary jak analiza termodynamiczna, energetyka, zaawansowane technologie chłodzenia, ogrzewania, nawilżania, suszenia i rekuperacji, automatyka przemysłowa, przemysł 4.0 oraz zaawansowane technologie produkcyjne. W ramach działalności dydaktycznej prowadzimy zajęcia z nauk inżynierskich i energetycznych dla wszystkich wydziałów uczelni. 

9. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na deanmngmt@adm.p.lodz.pl