Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Budownictwa Betonowego
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
1. Wymagania stawiane kandydatowi (opis dokładnej wiedzy, kwalifikacji, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego).
• ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego doktora w dziedzinie nauk technicznych: budownictwo,
• udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport, w szczególności związany z projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów mostowych i budowli inżynierskich,
• doświadczenie w zakresie modelowania numerycznego zagadnień statyki i dynamiki budowli mostowych,
• udokumentowany dorobek naukowy z wysokim doświadczenie w zakresie modelowania numerycznego zagadnień statyki i dynamiki budowli mostowych,
• udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych
• minimum 5 letnia praktyka dydaktyczna w zakresie projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów mostowych i budowli inżynierskich, modernizacje mostów, mechanika gruntów, fundamenty specjalne, geotechnika.
• wysokie kompetencje dydaktyczne poświadczone oceną śródokresową
• biegła znajomość oprogramowania do obliczeń symboliczno-numerycznych
• biegła znajomość współczesnego oprogramowania do obliczeń inżynierskich przy użyciu MES
2. Określenie warunków pracy i uprawnień związanych ze stanowiskiem.
• pełny etat
• termin rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.
3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków.
• prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport
• przygotowywanie publikacji naukowych
• przygotowywanie wniosków projektów krajowych i zagranicznych
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie ogólnie pojętego mostownictwa, geotechniki i konstrukcji inżynierskich
• prace organizacyjne na rzecz Uczelni, Wydziału, Katedry.
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3) Autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną;
4) Spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanych na stronie internetowej MNiSzW;
5) Potwierdzona kopia ukończenia studiów magisterskich na kierunku budownictwo;
6) Potwierdzona kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora;
7) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
8) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
9) Oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym miejscem pracy;
7) opis dorobku naukowego;
8) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
5. Miejsce, forma i termin składania dokumentów (wraz ze wskazaniem możliwości ich odbioru).
Dokumenty należy:
– składać w sekretariacie Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej,
93-590 Łódź, Al. Politechniki 6, budynek B7, II piętro, pokój nr 203),
– lub przesłać pocztą tradycyjną na adres do korespondencji: Politechnika Łódzka Katedra Budownictwa Betonowego, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116,
– lub przesłać drogą elektroniczną na adres w6k61@adm.p.lodz.pl
w terminie do 30 września 2022 r. do godz. 14:30.
Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych dokumentów przez okres 15 dni od daty zakończenia konkursu.
6. Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany.
Dorota Szałapska
Politechnika Łódzka, Katedra Budownictwa Betonowego
90-924 Łódź, u. Żeromskiego 116
w6k61@adm.p.lodz.pl
7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2022 r.
8. Opis profilu jednostki ogłaszającej konkurs;

Działalność naukowo-badawcza
W ramach działalności naukowej powstało wiele prac doktorskich, habilitacyjnych, projektów badawczych realizowanych w ramach projektów rozwojowych, do których należą:
1. badania związane z mechaniką gruntów i geotechniką;
2. badania elementów żelbetowych wzmacnianych z zastosowaniem materiałów kompozytowych z włókien węglowych;
3. badania elementów konstrukcji płyta-słup;
4. badania wzmocnionych wsporników krótkich;
5. badania belek i płyt sprężonych;
6. badania elementów betonowych z zastosowaniem zbrojenia kompozytowego.

Badania na rzecz gospodarki to przede wszystkim badania:
– w zakresie posadowienia budowli,
– wytrzymałościowe betonu i stali,
– badania cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
– badania betonowych elementów prefabrykowanych diagnostyka elementów konstrukcyjnych,
– badania „in situ” w tym badania nieniszczące.

Laboratorium KBB posiada Akredytację PCA potwierdzoną w 2022 certyfikatem nr AB 536.
Badania realizowane w KBB będą upowszechnione w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym w ramach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. Przedmiotowy zakres działalności badawczo naukowej wpisuje się w Specjalizacje Regionalne, co zostało potwierdzone wpisaniem tego przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego. W największym stopniu wpisuje się on w specjalizacje: Zaawansowane Materiały Budowlane. Politechnika Łódzka podjęła się prowadzenia projektu Interdyscyplinarne Centrum Badawczo-Rozwojowe Zaawansowanych Materiałów i Inteligentnych Systemów Zarządzania w Budownictwie 2020+ PŁ, którego celem było zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa łódzkiego na rynku krajowym i światowym poprzez modernizację i postęp technologiczny szeroko rozumianej branży budowlanej.

9. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „oferta kandydata do pracy K61”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w6k61@adm.p.lodz.pl