adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Logistyki i Innowacji

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości

Data ogłoszenia: 27.04.2023r.

Termin składania ofert do: 25.06.2023r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy przesłać  mailowo na adres: agnieszka.was@uni.lodz.pl  (temat wiadomości: KLiI – konkurs)

Adres e-mail: agnieszka.was@uni.lodz.pl

Telefon kontaktowy: (48 42) 635 52 12/ (48 42) 635 52 44 / (48 42) 635 52 31

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, logistyka, zarządzanie logistyczne, normalizacja i zarządzanie jakością, ekonomika transportu

Opis:

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego.
 

Wymogi stawiane kandydatom ubiegającym się o zatrudnienie:

–        posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora

–        reprezentowanie dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauki o zarządzaniu i jakości,

–        gotowość do podjęcia zatrudnienia w UŁ jako podstawowym miejscu pracy,

–        umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru logistyki (udokumentowana publikacjami za co najmniej 40 pkt. wg wykazu MEiN),

–        biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

–        doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym (wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru logistyki).

 

Dodatkowym atutem będzie:

–        doświadczenie w organizowaniu wydarzeń naukowych,

–        wiedza i/lub doświadczenie praktyczne z zakresu normalizacji i zarządzania jakością, ekonomiki transportu

–        doświadczenie w realizacji międzynarodowego programu badawczego lub doświadczenie zdobyte jako kierownik, koordynator lub uczestnik projektu naukowego,

–        kandydat/ka będzie laureatem prestiżowych stypendiów naukowych.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

–       kwestionariusz osobowy, oświadczenia i promesa dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/kariera

–       promesa oświadczenia,

–       kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia naukowego doktora,

–       CV,

–       wykaz dotychczasowego dorobku,

–       dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia, kursy i posiadane certyfikaty (w tym językowe); w przypadku braku certyfikatów oświadczenie dotyczące stopnia znajomości języków obcych (podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany),

–       opcjonalnie – opinię z ostatniego miejsca pracy.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 4.07.2023r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami
(również on-line).

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy[1]

1.     Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul.  Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2.     W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1)     obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;

2)     wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;

3)     jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.

5.     Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6.     Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z kodeksem cywilnym.

7.     Przysługuje Pani/Panu prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych;

2)     do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

3)     do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;

4)     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;

6)     do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

8.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).

[1] Aktualizacja 2021.08.09

 

FORM FOR EMPLOYERS

Institution: University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Logistics and Innovations

City: Lodz

Position: assistant professor in the group of research and teaching
Discipline: economics and finance or management and quality science

Posted: 27.04.2023r.

Expires: 25.06.2023r.

Website: www.uni.lodz.pl

Additional information: Application must be submitted via e-mail: agnieszka.was@uni.lodz.pl
(subject KLiI – application)
Contact phone: (48 42) 635 52 44 / (48 42) 635 52 31 / (48 42) 635 52 12 

Key words:  competition on assistant professor position, logistics, logistics management, standardization and quality management, transport economics  
 

Description:

The applicant for the aforementioned position shall meet the requirements of Art. 113 and Art. 116 of the Law on Higher Education and Science dated 20 July 2018 (Journal of Laws of 2022, item 574 with amendments) and the Statute of the University of Lodz.

 

We are inviting applications form candidates who meet the following criteria:

–        have at least a doctoral degree,
–        represent the field of social sciences in the discipline of economics and finance or management and quality science,
–        be ready to take up employment in the University of Lodz as the basic place of work;
–        have the ability to write scientific texts in the area of logistics (documented by publications for at least 40 points according to MEiN),
–        have fluent knowledge of Polish and English at a level that allows teaching,
–        have experience in the teaching process (theoretical and practical knowledge in the area of logistics).
 

The candidate’s advantage will be:

–        experience in organizing scientific events,

–        theoretical and practical knowledge in the field of standardization and quality management, transport economics

–        experience in participation in the implementation of the international research program or experience gained as a manager, coordinator or participant in a scientific project,

–        having the status of a scholarship holder of prestigious scholarships.

 

The applicant should submit his or her application for employment addressed to His Magnificence Rector of the University of Lodz, attaching the following documents:

–       a personal questionnaire, promesa and statement available on University of Lodz website http://www.uni.lodz.pl/kariera

–       statement about fields and disciplines of science,

–       a copy of Master’s degree,

–       CV,

–       list of publications, active participation in conferences and projects;

–       an evidence of language skills (e.g. certificate), previous courses/trainings;

–       references from the former employer.

 

The deadline for announcing the successful candidate: 04.07.2023.

We reserve the right to conduct interviews with candidates.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Lodz.

 

 

EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE[2]

1.     The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź (Lodz).

2.     The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl

3.     Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.

4.     Your personal data will be processed on the basis of:

1)     the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);

2)     your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the processing;

3)     if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end, please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future recruitment“.

5.     Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to relevant legal regulations.

6.     Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and, in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil Code (Poland).

7.     You have the right to:

1)     access your personal data;

2)     rectify your data when inconsistent with the actual state;

3)     delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;

4)     object to processing;

5)     withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before the consent withdrawal;

6)     make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.

 

8.     Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.

Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)

 

 

[2] Update 09.08.2021

Załączniki