Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Wymagania:
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat; rodzaj umowy: o pracę, na czas określony; obowiązki wynikają z art. 115 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478); Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk fizycznych oraz zadeklarowanie pracy badawczej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:
1) posiadanie dorobku naukowego z zakresu nauk fizycznych,
2) doświadczenie w pracy organizacyjnej,
3) znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w języku polskim
4) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w języku angielskim,
5) znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie, umożliwiającym prowadzenie kursów z ich zastosowaniem,
6) preferowane doświadczenie w prowadzeniu badań numerycznych i eksperymentalnych z zakresu fotoniki, a w szczególności dotyczących periodycznych struktur podfalowych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:
1) uczestniczenie w pracach badawczych z zakresu fotoniki,
2) przygotowywanie wniosków o finansowanie projektów badawczych ze źródeł zewnętrznych,
3) publikowanie wyników badań naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,
4) czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,
5) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu Fizyki,
6) prowadzenie zajęć dydaktycznych (w języku polskim, i angielskim).

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:
1) podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy,
3) życiorys,
4) kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),
5) wykaz publikacji,
6) wykaz wystąpień konferencyjnych,
7) wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),
8) kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
9) opinia albo referencje przełożonego z ostatniego miejsca pracy, a w przypadku braku zatrudnienia promotora/opiekuna rozprawy doktorskiej,
10) oświadczenie stwierdzające, że Politechnika Łódzka w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Dokumenty konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: katarzyna.deptula@p.lodz.pl
w terminie do 09.07.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 16.07.2021
Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Politechnice Łódzkiej w Łodzi zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Politechnika łódzka w Łodzi zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączoną do niniejszego ogłoszenia”.

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Fizyki, pok. 1 ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.deptula@p.lodz.pl