Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki,

Zakład Angielskiego Dramatu, Teatru i Filmu

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii

DATA OGŁOSZENIA: 10.06.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.07.2021

LINK DO STRONY: http://anglistyka.uni.lodz.pl/

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: anglistyka@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: filologia angielska, dramat brytyjski, teatr brytyjski, film brytyjski.

OPIS:

Kandydat lub kandydatka musi posiadać tytuł doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (w zakresie filologii angielskiej) lub nauki o kulturze i religii. Kandydat lub kandydatka musi posługiwać się językiem angielskim na poziomie rodzimego użytkownika języka. Od kandydata lub kandydatki oczekuje się prowadzenia zajęć w zakresie literatury i kultury brytyjskiej, nauczania języka angielskiego, innych zajęć związanych z profilem Zakładu, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład. Przy ocenie wniosków rozpatrywane będą zgłoszenia osób, których naukowy i badawczy dorobek związany jest ściśle z badaniami nad angielskim dramatem i teatrem w XX i XXI wieku oraz współczesnym kinem brytyjskim, szczególnie w ich szerszym kulturowym i społecznym wymiarze. Kandydat bądź kandydatka powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich, a także udokumentowaną listę publikacji naukowych w czasopismach punktowanych o rozpoznawalnej renomie oraz w wydawnictwach znajdujących się na listach Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.07.2021.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anglistyka@uni.lodz.pl