Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Adiunkt w grupie pracowników badawczych, Instytutu Chemii Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

1.        Wymagania stawiane kandydatowi:

·         Stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii.

·         Doświadczenie w pracach badawczych w obszarze chemii organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem sterokontrolowanej syntezy organicznej, udokumentowany publikacjami.

·         Dorobek naukowy z zakresu stereoselektywnej syntezy związków heterocyklicznych udokumentowany publikacjami.

·         Znajomość chemii związków fosforoorganicznych i ich zastosowania w syntezie organicznej.

·         Biegła znajomość metod spektroskopowych i ich wykorzystania do identyfikacji oraz określania stereochemii związków organicznych.

·         Znajomość wybranych technik badawczych, takich jak: NMR, MS, HPLC.

·         Umiejętność przeszukiwania literatury chemicznej przy użyciu nowoczesnych baz danych, takich jak Reaxys, SciFinder, czy Scopus.

·         Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, dobra znajomość języka angielskiego.

·         Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami oraz w opiece naukowej nad dyplomantami w tematyce chemii organicznej.

·         Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy eksperymentalnej.

·         Doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptów publikacji, w tym artykułów przeglądowych.

·         Umiejętność pracy w zespole.

·         Silna motywacja i entuzjazm do prowadzenia badań naukowych i dalszego rozwoju naukowego.

 

2.         Warunki pracy:

·         pełen etat,

·         Wyłoniony Kandydat/ka będzie zatrudniony na okres 12 miesięcy (do 30.09.2023 r.) z możliwością późniejszego przedłużenia zatrudnienia.

·         Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2022 r.

 

3.        Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.:

·         Ustalanie krótko- i długoterminowych celów badawczych.

·         Analiza danych i przygotowanie raportów z realizacji badań.

·         Publikowanie wyników badań.

·         Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości

·         Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz opieka naukowa nad dyplomantami

·         Przygotowywanie informacji oraz publikacji popularno-naukowych.

 

4.        Wykaz wymaganych dokumentów:

1)    podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;

2)    CV z danymi kontaktowymi, uwzględniające dotychczasowe osiągnięcia naukowe, przede wszystkim:

–  doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i/lub za granicą,

–  publikacje w wydawnictwach/czasopismach naukowych,

 – dorobek dydaktyczny i naukowy

3)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

4)    Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

5)    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

6)    odpisy/kopie dyplomów;

7)    inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

5.        Miejsce, forma i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy justyna.babska@p.lodz.pl do dnia 03.09.2022 r. W tytule maila proszę wpisać „Konkurs adiunkt zespół kwasów nukleinowych”

Wszystkie wymagane dokumenty/załączniki należy przesłać w formie plików PDF (łączna wielkość załączanych plików nie powinna przekroczyć 10 MB).

W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną również w terminie do 03.09.2022 r., na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs adiunkt zespół kwasów nukleinowych” na adres: Wydział Chemiczny, Instytut Chemii Organicznej ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź, Bud.27, III p., pok. 304.

Kandydaci/tki, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane Kandydatom/ką pocztą elektroniczną.

 

6.        Dane osoby do kontaktu:

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela specjalista kierujący pracą zespołu – mgr Justyna Babska, e-mail: justyna.babska@p.lodz.pl

 

7.  Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu:  03.09.2022 r.

 

8.  Opis jednostki zatrudniającej

Instytut Chemii Organicznej jest częścią Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Utworzony został w roku 1970 w rezultacie wprowadzonych zmian przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut jest jednostką naukową prowadzącą badania w obszarze chemii organicznej. Główne kierunki badań dotyczą metodologii syntezy organicznej, katalizy asymetrycznej, syntezy i wykorzystania katalizatorów organicznych o ściśle zdefiniowanej budowie przestrzennej. Ważnym aspektem naszych badań jest również zrozumienie mechanizmów reakcji organokatalitycznych w oparciu o techniki kinetyczne i syntetyczne ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Od niedawna prowadzimy również badania w nowej pracowni na spektrometrze masowym sprzężonym z wielowymiarowym chromatografem cieczowym. Liczne prace badawcze Instytutu zorientowane są na zastosowania praktyczne w przemyśle i medycynie. W Instytucie duży nacisk kładzie się na badania realizowane w projektach krajowych jak i zagranicznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na justyna.babska@p.lodz.pl