Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Katedra Fizyki Molekularnej
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest także atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.
1. Wymagania stawiane kandydatowi:

– stopień doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub podobnych;
– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
– doświadczenie w badaniach zjawisk fotoluminescencji;
– doświadczenie w analizie elektrochemicznej;
– doświadczenie w badaniach zjawisk elektroluminescencji;
– udokumentowany dorobek naukowy w zakresie optoelektroniki;
– umiejętność sporządzania raportów naukowych oraz publicznej prezentacji wyników prac naukowych w języku angielskim;
– umiejętność pracy w zespole.
Pożądane umiejętności dodatkowe:
– doświadczenie w konstruowaniu i badaniu diod elektroluminescencyjnych (organicznych
i hybrydowych);
– doświadczenie w badaniach elementów elektronicznych metodami impedancyjnymi;
– doświadczenie w wykorzystaniu czasowo-rozdzielczych technik spektroskopowych;
– doświadczenie w syntezie związków organicznych;
– doświadczenie w pracy z wykorzystaniem komór rękawicowych;
– umiejętność przygotowania cienkich warstw materiałów organicznych i hybrydowych różnymi metodami roztworowymi;
– samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
– otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy;

2. Warunki pracy:

Umowa o pracę (pełny etat) od maja/czerwca 2023r. na okres 1 roku z możliwością przedłużenia do 45 miesięcy, z wynagrodzeniem zasadniczym 8.600 – 9.400 PLN i przysługującą 13-tą pensją. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia.

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

– Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego “Ambipolar, bowl-shaped polyaromatic compounds with manifold, precisely arranged, nitrogen dopants. Unprecedented class of efficient OLED emitters” (Acronym: BOwLEDs).
– Sprawowanie obowiązków promotora pomocniczego dla doktoranta zatrudnionego do realizacji projektu BOwLEDs.
– Czynny udział w pracach organizacyjnych związanych z realizacją projektu BOwLEDs.
– Czynny udział w konstruowaniu i organizacji stanowisk laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu BOwLEDs i w utrzymywaniu ich w dobrym stanie technicznym.
– Prace organizacyjne na rzecz Katedry Fizyki Molekularnej, Wydziału Chemicznego
i Politechniki Łódzkiej w zakresie związanym z realizacją projektu BOwLEDs (np. związanych z remontami, przeprowadzkami do nowych pomieszczeń, awariami itp.).
Wykaz wymaganych dokumentów:
1) podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
3) Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
5) odpisy/kopie dyplomów;
6) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28.04.2023r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Katedry Fizyki Molekularnej Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, (budynek A27) lub na adres e-mail: w3k31@adm.p.lodz.pl (w tytule maila koniecznie wpisać: „konkurs – adiunkt badawczy K31”). Kandydaci będą mogli dokonać odbioru złożonych przez siebie dokumentów związanych konkursem przez okres 30 dni od daty zakończenia konkursu.
Dane osoby do kontaktu oraz adres pocztowy i elektroniczny, na który można przesyłać dokumenty i ich skany: Agnieszka Łazuchiewicz w3k31@adm.p.lodz.pl
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.05.2023 r.
8. Rekomendowany opis katedry
Katedra Fizyki Molekularnej (KFM) jest częścią Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Jest to jednostka interdyscyplinarna, prowadząca badania na pograniczu chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, w tym nanotechnologii. Obecnie tematyka Katedry obejmuje fizykę organicznych ciał stałych, fizykę i chemię fizyczną polimerów, w tym:
– właściwości elektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów;
– elektroluminescencje i luminescencje materiałów organicznych;
– spektroskopię molekularną polimerów;
– czułe na bodźce hydrożele polimerowe;
– półprzewodniki i przewodniki organiczne, kryształy molekularne;
– fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów;
– technologie nanoszenia cienkich warstw;
– modelowanie dynamiki makrocząsteczek;

9. W przypadku wysyłania dokumentów drogą tradycyjną, na kopercie należy umieścić adnotację „konkurs – adiunkt badawczy K31”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w3k31@adm.p.lodz.pl