adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Prawa i Administracji UŁ
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Finansowego

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Finansowego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne

DATA OGŁOSZENIA: 30.05.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.06.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: prawo finansowe

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien:

 

posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne uczelni polskiej;
posiadać tytuł zawodowy magistra prawa;
posiadać dorobek naukowy w zakresie prawa finansowego, w tym podatkowego (z uwagi na orientację ustrojową Katedry, posiadanie dorobku w zakresie prawa ustrojowego będzie dodatkowym atutem);
posiadać publikacje w języku angielskim;
posiadać publikacje znajdujące się recenzowanych czasopismach naukowych wymienionych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki na 2022 rok;
posiadać doświadczenie w wygłaszaniu referatów na konferencjach naukowych w kraju i za granicą;
posiadać doświadczenie w składaniu wniosków w charakterze kierownika projektu, składanych w ramach konkursów do zewnętrznych instytucji grantowych (innych niż uczelnie wyższe), w tym mile widziane złożenie wniosku do międzynarodowej instytucji grantowej;
być kierownikiem, koordynatorem lub uczestnikiem co najmniej jednego grantu badawczego, uzyskanego w drodze konkursu organizowanego przez zewnętrzną instytucję grantową, inną niż uczelnia wyższa, w ciągu ostatnich 3 lat przed rokiem ogłoszenia konkursu oraz w roku jego ogłoszenia;
znać biegle język polski w mowie i piśmie;
znać język angielski w zakresie niezbędnym do prowadzenia badań naukowych, prezentacji wyników badawczych, występowania z wnioskami o finansowanie do instytucji grantowych oraz realizacji grantów, udokumentowany certyfikatem na poziomie minimum B2;
posiadać ogólną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych;
·         posiadać umiejętność pracy w zespole, w tym przy organizowaniu konferencji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz innych wydarzeń naukowych;

spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku adiunkta wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta.
 

 

Do dorobku naukowego i listy publikacji zalicza się te już opublikowane albo przyjęte do druku.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, https://www.uni.lodz.pl/kariera
życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.);
dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o finansowanie do zewnętrznych instytucji grantowych lub wynik aplikowania (potwierdzenie przyjęcia wniosku albo decyzje itp.);
dokumenty potwierdzające bycie kierownikiem, koordynatorem lub uczestnikiem grantu badawczego (np. decyzje);
kopię certyfikatu znajomości języka angielskiego;
kopie dyplomu doktorskiego i kopię dyplomu magisterskiego;
klauzulę ODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego https://www.uni.lodz.pl/kariera
 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.07.2022

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.gracka@wpia.uni.lodz.pl