Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Przewiduje się zatrudnienie w grupie pracowników dydaktycznych, związane z kształceniem studentów kierunku Informatyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kształceniem na studiach podyplomowych oraz współpracą z przemysłem informatycznym w zakresie rozwoju nowych technologii informatycznych i doskonalenia jakości kształcenia. Poszukujemy osoby z doświadczeniem dydaktycznym, zmotywowanej do udziału w projektach edukacyjnych i wdrażaniu nowych technik nauczania.

Wymagania dotyczące kandydata:
– co najmniej tytuł doktora nauk technicznych lub ekonomicznych, preferowana specjalność: analiza danych,
– udokumentowane, przekraczające 5 lat doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunkach technicznych, na studiach I lub II stopnia oraz na studiach podyplomowych,
– znajomość języków programowania w kontekście analizy danych z uwzględnieniem języka Python, systemów baz danych i języka SQL, metod z zakresu statystycznej i eksploracyjnej analizy danych oraz przetwarzania danych masowych
– doskonała znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalność organizacyjną w tym języku,
– udział w projektach o charakterze edukacyjnym, podnoszącym kompetencje dydaktyczne, kierowanie tego typu projektami stanowi dodatkowy atut,
– deklaracja zatrudnienia w Politechnice Łódzkiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim w obszarze baz danych, analizy danych, metod maszynowego uczenia się oraz Data Science na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych,
– udział w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych lub badawczo-rozwojowych, w tym we współpracy z przemysłem,
– samokształcenie i doskonalenie warsztatu dydaktycznego,
– prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich),
– współpraca z Radą Kierunku Informatyka Stosowana oraz Radą Kierunku Information Technology w zakresie podnoszenia jakości kształcenia,
– udział w pracach organizacyjnych Instytutu Informatyki, Wydziału FTIMS i Politechniki Łódzkiej.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:
– podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Politechniki Łódzkiej,
– kwestionariusz osobowy,
– autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną
i organizacyjną,
– odpis dyplomu,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań,
– oświadczenie, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 29.7.2021 r. w Sekretariacie Instytutu Informatyki PŁ w Łodzi ul. Wólczańska 215 tel. 42 631 27 97. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania oraz nie refunduje kosztów przyjazdu na rozmowę kwalifikacyjną.

Planowany termin zatrudnienia: 1.09.2021

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).