Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej.

Oczekiwania:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim,
• przygotowywanie publikacji naukowych, skryptów, opracowań
• przygotowywanie wniosków projektów krajowych

Kandydat powinien posiadać:
• stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu ,
• udokumentowane doświadczenie zawodowe w dziedzinie (minimum 10 letnia praktyka),
• udokumentowany dorobek naukowy z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzaniu m.in. publikacje w czasopismach indeksowanych w bazie WoS,
• udział w międzynarodowych programach,
• udział w międzynarodowych programach wymiany akademickiej
• doświadczenie we współpracy z przemysłem,
• doświadczenie w zakresie analizy ryzyk projektowych,
• doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym,
• zaangażowanie w pracę ze studentami,
• umiejętności w zarządzaniu projektami,
• udokumentowaną działalność organizacyjną,
• dobrą znajomość najnowszych nurtów w branży zrządzania w celu zwiększenia jakości kształcenia studentów,
• znajomość w mowie i w piśmie języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego,

Pożądane umiejętności dodatkowe:
• umiejętność pracy w grupie,
• samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,
• otwartość na nowe koncepcje,
• łatwość przyswajania wiedzy.

Wymagane dokumenty:
• Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PŁ
• Kwestionariusz osobowy
• Autoreferat opisujący dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
• Spis publikacji z punktacją zgodną z aktualnym wykazem czasopism podanych na stronie internetowej MNiSzW
• Kopia aktu nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
• Oświadczenie kandydata, że PŁ będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Dokumenty należy składać w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej, Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź jak również na adres e-mail: w6k61@adm.p.lodz.pl

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia 01.10.2021 r.

Politechnika Łódzka nie zapewnia mieszkania.

Warunkiem ważności rozstrzygnięcia konkursu jest akceptacja Rektora.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Łódzką.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na w6k61@adm.p.lodz.pl