asystent

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Zakładzie Strategii Marketingowych w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania UŁ
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
1. uzyskany tytuł magistra;
2. zainteresowania badawcze w zakresie marketingu, nowych technologii i marketingu cyfrowego;
3. posiadać dorobek publikacyjny z zakresu marketingu, nowych technologii i marketingu cyfrowego (co
najmniej 2 publikacje w postaci artykułu lub rozdziałów monografii w wydawnictwach uwzględnionych na
aktualnej liście MNiSW, w tym minimum 1 w języku angielskim);
4. posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu podstaw marketingu i
zarządzania klientami;
5. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku (dla
obcokrajowców);
6. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, niezbędna do prowadzenia zajęć dydaktycznych,
przygotowywania tekstów naukowych oraz wygłaszania referatów konferencyjnych w tym języku;
7. udział w co najmniej 2 konferencjach naukowych i biznesowych, w tym minimum 1 o zasięgu
międzynarodowym.
Dodatkowymi atutami będą:
1. znajomość narzędzi analityki webowej: Google Analytics, Brand24, SoTrender, HootSuite;
2. udokumentowana aktywność w Samorządzie Studenckim lub Doktoranckim;
3. udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z marketingiem
cyfrowym.
Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Wydział Zarządzania UŁ
Katedra Marketingu
ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
pok. 236 (tel. kontaktowy 42 635 52 05)
e-mail: km.wz@uni.lodz.pl
do dnia 7.08.2022 r. (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
2. Kwestionariusz osobowy;
3. Życiorys;
4. Odpis dyplomu magistra;
5. Informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym wraz z wykazem publikacji naukowych;
6. Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;
7. Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ww. ustawy;
8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997
r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883);
9. Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 5.09.2022
Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydata do pracy1
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136
Łódź.
2. W każdym przypadku Pani/ Pan może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na wyżej wskazany
adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych,
e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@uni.lodz.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa m.in. Kodeksu pracy;
2) wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacjach, gdy przepis
prawa nie daje podstaw do przetwarzania danych;
3) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do
przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu
aplikacyjnym. W tym celu prosimy o zamieszczenie oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Uniwersytet Łódzki moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu
rekrutacyjnym do potrzeb przyszłych rekrutacji”.
5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz
Uniwersytetu na podstawie zawartej umowy oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji
oraz w uzasadnionych przypadkach będą przechowywane zgodnie z innymi przepisami prawa, w tym z
kodeksem cywilnym.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:
1) dostępu do treści swoich danych;
2) do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
3) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem;
4) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano przed cofnięciem zgody;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym
mowa w pkt 3.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).
1 Aktualizacja 2021.08.09
FORM FOR EMPLOYERS
Institution: University of Lodz, Faculty of Management, Department of Marketing, Chair of marketing
strategies
City: Lodz
Position: Assistant (research and didactic position)
Discipline: Management and Quality Studies
Date: 8.07.2022
Expires: 7.08.2022
Website: www.uni.lodz.pl
Additional information: The application documents should be sent to:
Katedra Marketingu
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Admission requirements:
Applicants should fulfill following requirements:
− Master’s degree;
− Research interest in the fields of marketing, new technologies and digital marketing;
− Publications in the fields of marketing, new technologies and digital marketing research (at least
2 papers in the form of articles or monograph chapters in the publishing houses included in the
current list of the Ministry of Science and Higher Education, including at least 1 in English);
− Experience in conducting classes in the fields of the foundations of marketing and customer management;
− Fluent Polish language in speaking and writing, indispensable for conducting lectures, writing
academic texts, and delivering speeches at academic conferences (for foreigners);
− Fluent English language in speaking and writing, indispensable for conducting lectures, writing
academic texts, and delivering speeches at academic conferences;
− Participation in at least 2 scientific and business conferences, including at least 1 of international
scope.
Additional requirements:
− knowledge of web analytics tools: Google Analytics, Brand24, SoTrender, HootSuite;
− documented activity in the Student Government or Doctoral Student Government;
− Documented at least one year experience in business practice in positions related to digital marketing.
The applicant applying for the position should submit his or her application for employment addressed to His
Magnificence Rector of the University of Lodz, with the following attachments:
− Personal questionnaire;
− CV;
− Information concerning the level of command of Polish language (for foreigners);
− Documents certifying the requirements mentioned in the notice (publications, conferences’ participation, conducted lectures, other diplomas and certificates).
Final results – 5.09.2022
EMPLOYMENT APPLICANT’S PRIVACY NOTICE2
1. The Administrator (Controller) of your personal data is the University of Lodz, based at: ul. Narutowicza 68,
90-136 Łódź (Lodz).
2. The Data Protection Officer at the University of Lodz may be contacted in any case via post to the above postal
address, with the following reference on top: “Inspektor Ochrony Danych”, via e-mail at iod@uni.lodz.pl
3. Your personal data will be processed for purposes of recruitment process.
4. Your personal data will be processed on the basis of:
1) the provisions of applicable law, i.e. the Labour Code (Poland);
2) your consent to the processing of personal data – in situations, where there is no legal basis for the
processing;
3) if the applicant expresses a separate, voluntary consent for processing their personal data for purposes of
future recruitment by means of including an appropriate declaration in the application set. To this end,
please include a declaration of the following wording: “I agree for my personal data included in my
application to be processed by the University of Lodz (Uniwersytet Łódzki) for purposes of future
recruitment“.
5. Your personal data will be made available to data processing entities acting on behalf and for the account of
the University pursuant to a concluded agreement, and entities authorised to obtain personal data pursuant to
relevant legal regulations.
6. Your personal data will be processed for no longer than 3 months after finishing the recruitment process and,
in justified cases, they will be stored in accord with other regulations of applicable law, including the Civil
Code (Poland).
7. You have the right to:
1) access your personal data;
2) rectify your data when inconsistent with the actual state;
3) delete or limit data processing as well as to transfer data – in cases provided for by law;
4) object to processing;
5) withdraw your consent at any time without affecting the legality of law of the processing, performed before
the consent withdrawal;
6) make a complaint to the supervisory authority – the President of the Personal Data Protection Office in
Poland, seated at ul. Stawki 2, Warszawa (Warsaw), Poland.
8. Providing personal data is voluntary, but necessary for the purpose referred to in point 3.
Your personal data is processed pursuant to Article 6(1)(c) and (a) and Article 9(2)(a) of the Regulation (EU)
2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing the
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation; Official Journal of the European Union L.2016.119.1)
2 Update 09.08.2021

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na centaur1963@interia.pl