Asystent

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Instytucja:   Uniwersytet Łódzki

Miasto:         Łódź

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

                      na Wydziale Matematyki i Informatyki

                      w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

                      w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:  informatyka

Data ogłoszenia:  11.07.2022

Termin składania ofert:  9.09.2022

Link do strony uczelni:  www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

                                          Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

                                          Pok. A 214

                                          Ul. Banacha 22

                                          90-238 Łódź

Słowa kluczowe:  konkurs na stanowisko asystenta.

Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta powinna:

– posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach pokrewnych);

– ukończyć studia magisterskie z wynikiem co najmniej dobrym;

– posiadać zainteresowania badawcze w szeroko rozumianym uczeniu maszynowym, związane ze sztuczną inteligencją  lub ogólnie z informatyką;

– posiadać umiejętność programowania;

– posiadać wiedzę na temat baz danych, nierelacyjnych baz danych;

– znać język polski i angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w tych językach.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
– kwestionariusz osobowy;
– życiorys;

– potwierdzenie uzyskania tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie informatyka (lub naukach        pokrewnych);
– informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych;
– wykaz dotychczasowych osiągnięć;

– oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
  w  przypadku wygrania konkursu.

     Termin rozstrzygnięcia konkursu:   20.09.2022 r.

Institution: University of Lodz

City:               Lodz

Position:  assistant in the group of research and teaching staff

   Faculty of Mathematics and Computer Science.

   in Department of Mathematical Analysis and Control Theory 
   full-time employment

Discipline: computer science or mathematics

Posted: July 11, 2022

Deadline: September 9, 2022

Website: www.uni.lodz.pl 

Additional information: applications should be delivered to the following address:

                         Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Lodz

                         Room A 214

                         22 Banacha St.

                        90-238 Lodz

Key words:    competition, assistant 

A person applying for the position of assistant should:

–     hold a Master’s degree in computer science (or related disciplines);

–     have completed the Master’s degree with at least a good grade;

–     have research interests in machine learning in the broad sense, related to artificial intelligence or computer science in general;

–     have programming skills;

–     have knowledge of databases, non-relational databases;

–     have sufficient knowledge of Polish and English to be able to teach in these languages.

 

Requested documents:

–     a letter of application to the Rector of the University of Lodz,

–     personal data form,

–     curriculum vitae,

–     copy of in computer science (or related disciplines);

–     record of achievements in the field of academic research,

–     information on the level of knowledge of foreign languages,

–     statement that the University of Lodz will be the main place of employment.

Final results will be announced on September 20, 2022

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl