asystent

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Filozofii, Katedra Etyki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent – ¾ etatu, grupa pracownicza badawczo-dydaktyczna

DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia

DATA OGŁOSZENIA: 17 stycznia 2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 lutego 2023

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE:

Filozofia praktyczna: etyka, bioetyka, filozofia społeczna, prowadzenie zajęć z filozofii w zakresie etyki, bioetyki i filozofii społecznej

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko asystenta w Katedrze Etyki powinni spełniać następujące kryteria:

1.  Mile widziany doktorat z dyscypliny  filozofii.

2.  Osiągnięcia naukowe w dziedzinie filozofii praktycznej: etyki, bioetyki i filozofii społecznej, potwierdzone w publikacjami w czasopismach naukowych. Udział w grancie badawczym poświęconym bioetyce, co najmniej na stanowisku wykonawcy poświadczający doświadczenie w opracowaniu zagadnień dotyczących współczesnych problemów bioetycznych. Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.

3.  Ze względu na profil badawczy Katedry poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w filozofii praktycznej i jej historii, tak aby kandydat mógł prowadzić zajęcia dydaktyczne na tematy związane z etyką (w tym bioetyką), filozofią społeczną jak również z szeroko rozumianą filozofią praktyczną.

4.  Pożądane jest, aby kandydat posługiwał się swobodnie językiem angielskim w mowie i piśmie, był przygotowany do publikowania swoich artykułów w anglojęzycznych czasopismach naukowych, prezentowania referatów na międzynarodowych konferencjach oraz prowadzenia zajęć dla studentów w tym języku.

5. Pożądane jest, aby kandydat posiadał doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z etyki i filozofii społecznej.

6. Ponadto pożądana jest umiejętność organizowania wydarzeń naukowych i promujących naukę, w tym udział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Pod uwagę będzie brane też doświadczenie:

1. związane z organizacją pracy grup realizujących projekty humanistyczne lub popularyzujące humanistykę,

2. zdobyte w wyniku pracy w grupach zajęciowych,

3.  wynikające z przeprowadzonych badań w zakresie nauk społecznych.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 15.02.2023 tel. 42; 635-43-50;       e-mail filhist@uni.lodz.pl

·         życiorys

·         kwestionariusz osobowy – https://www.uni.lodz.pl/kariera

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

·         informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dnia:  22 lutego 2023 roku

Zastrzeżenie – Wygrana Konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w UŁ

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filhist@uni.lodz.pl