asystent

Instytut Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

REKTOR

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH

im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

 

OGŁASZA  KONKURS

na stanowisko asystenta

w Instytucie Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych,

w grupie pracowników dydaktycznych,

na czas określony, w wymiarze całego etatu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
i § 141 ust. 3 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

 

1.       Posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w zakresie sztuk plastycznych.

2.       Posiadać udokumentowany dorobek i działalność w zakresie sztuk plastycznych.

3.       Znajomość technologii szkła artystycznego.

4.       Znajomość języka polskiego.

 

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.) oraz § 4 Regulaminu pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi.

 

Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;

2.       Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;

3.       Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej

4.       Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 4;

5.       Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenia i kwalifikacje

6.       Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego,

7.       Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.)
– Załącznik nr 1;

8.       Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy
–Załącznik nr 2.

 

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres:  konkursy@edu.asp.lodz.pl  w terminie do dnia 04.07.2021 r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko asystenta w IRZ

 

Spotkanie Komisji konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej w dniu 07.07.2021 roku. O godzinie i formie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej uczelni www.asp.lodz.pl
w dniu 09.07.2021 r. o godz. 12.00

https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/o-akademii/praca-w-asp/2357-210602-210802-asystent-instytut-rzezby-wsp

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy@edu.asp.lodz.pl