asystent badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w gr. badawczo – dydaktycznej 1 etat w:

w Klinice Geriatrii Katedry Gerontologii

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

1. Opis zadań na stanowisku:

1)  uczestnictwo w działaniach dydaktycznych, klinicznych i naukowych w tym w europejskich projektach badawczych realizowanych przez Klinikę;

2) kształcenie studentów – prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;

3) wprowadzanie danych do baz, analiza statystyczna, opracowywanie wyników;

4) upowszechnianie wyników swojej działalności naukowej poprzez publikowanie prac naukowych i udział w konferencjach naukowych;

5) udział w pracach organizacyjnych Kliniki;

6) inne wynikające z profilu i charakteru jednostki.

2. Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe – posiada tytuł zawodowy magistra fizjoterapii;

2) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego – angielski na poziomie B2;

3) posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku;

4) posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami;

5) posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym;

6) charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych;

7) wspomaga pracę starszych naukowców

8) znajomość Microsoft Office.

szczegóły oferty na stronie internetowej:

https://bip.umed.pl/sitepages/Nauczyciele-Akademiccy-Szczegoly.aspx?idElement=264