Asystent – dydaktyczny

Instytut Projektowania Graficznego
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych  im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

REKTOR

AKADEMII  SZTUK  PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI

z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko ASYSTENTA

w Instytucie Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Projektowych

w grupie pracowników dydaktycznych, na czas określony, w wymiarze całego etatu

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i § 135 ust. 1 Statutu ASP w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje:

1. Posiadanie tytułu magistra ze specjalnością projektowania graficznego.
2. Dokumentowany dorobek z zakresu projektowanie graficznego i/lub w obszarze szeroko pojętych nowych mediów.
3. Udokumentowane minimum 3 wystawy/konkursy z udziałem jako autor lub współautor prezentowanego dzieła. Nagrody i wyróżnienia jeśli miały miejsce.
4. Predyspozycje pedagogiczne.
5. Doświadczenie w dydaktyce na uczelni artystycznej (minimum 2 semestry).
6. Znajomość oprogramowania graficznego w tym wybranych aplikacji z pakietu Adobe takich jak: After Effects, Animate (minimum podstawy użycia ActionScript 3), Premiere, Media Encoder, Illustrator, Photoshop.
7. Znajomość środowiska UNITY + C#.
8. Umiejętność pracy w zespole.
9. Znajomość języka polskiego.

10. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
11. Mile widziana komunikatywna znajomość języka ukraińskiego lub/i rosyjskiego lub/i białoruskiego.;

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Podstawowe obowiązki nauczyciela akademickiego określa art. 115 ustawy z dnia 18.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U.2018,poz. 1668 z późn.zm.) oraz § 4 Regulaminu Pracy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi opublikowany na stronie BIP ASP w Łodzi

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko;
Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3;
Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej (jeśli dotyczy), mile widziane działalności artystycznej/naukowej;
4.    Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4;

Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych; znajomość języka obcego/języków obcych
Dokumentacja działalności twórczej (portfolio);
Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1
8.    Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy –Załącznik nr 2.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej (tylko pliki pdf – maksymalna wielkość pliku 20 MB) na adres konkursy.w.proj@edu.asp.lodz.pl w terminie do dnia 27.09.2022r. w tytule maila wpisując: imię i nazwisko – konkurs na stanowisko asystenta w IPG.

Spotkanie Komisji Konkursowej z wybranymi kandydatami odbędzie się w formie zdalnej lub stacjonarnej w dniu 29.09.2022r. O godzinie i formie spotkania wybrani kandydaci zostaną poinformowani oddzielnym mailem dzień wcześniej.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.bip.asp.lodz.pl) w dniu 29.09.2022r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sztuki.projektowe@asp.lodz.pl